Kommunestyret 30. september 2021
 
Saksliste
Konstituering
1 | Godkjenne innkalling, møteplan og saksliste
2 | Protokollunderskrivere
3 | Dagsaktuelt
4 | Innbyggernes spørretime
6 | KJK
Saker
35 | Interpellasjon - Avviksmeldinger og fryktkultur - makt og avmakt
36 | Spørsmål - utbygging eller nybygg, Harstad brannstasjon
37 | Spørsmål - informasjonsflyt til betalere av renovasjon
38 | Spørsmål - framdrift og effekt av tiltak for lavere sykefravær
39 | Spørsmål - ang. tildeling av fastlege
40 | Spørsmål - Reduser nettleien når strømprisen øker
41 | Spørsmål - oppfølging av vedtak K-sak 62/2021 - Trygge lokalsamfunn - mål og strategi 2021 samt årsrapport 2020
130 | Ny turnhall i tilknytning til Stangneshallen
131 | Uteområder skoler og barnehager
132 | Revisjon kommunal forskrift om langtidsplass i sykehjem
133 | Tjenestekvalitet og kompetansemobilisering
134 | Søknad om økonomisk støtte fra Filmfestivalen AMIFF
135 | Kjøp av aksjer i INKO AS
136 | Prosjekt Tore Hunds rike
137 | Fredning av historiske Trondenes
138 | Plan for klimaplanting av Norsk gran i Harstad kommune
139 | Detaljregulering for Sørvik barnehage - Merknads- og sluttbehandling
140 | Detaljert reguleringsplan for Golfbane i Sørvik Halsebø - dokumenter til nytt offentlig ettersyn
141 | Orientering om avvik 1.halvår 2021
142 | Søknad om fritak politisk verv
143 | Søknad om fritak politiske verv
144 | Søknad om fritak politisk verv
145 | Søknad om fritak politisk verv
146 | Søknad om permisjon politiske verv
147 | Barn- og unges deltakelse i årets TV-aksjon
148 | Endring i rutetilbudet for hurtigbåt Harstad-Bjarkøystedene - uttalelse
149 | Forslag til uttalelse - vedlikeholdet langs R 83 må prioriteres