Harstad kommune og Harstad havn har lenge jobbet for å utvide industriområdet på Rødskjær. Det inkluderer fylling i sjø til nye næringsområder og nye havnefasiliteter. Utvidelsen tilsvarer ca. 850 mål, som vil medføre et totalt samlet areal på cirka 1000 mål.

En slik utvidelse krever en områderegulering, og i denne forbindelse så leverte Fiskeridirektoratet inn en innsigelse mot planen, da en verdifull ålegresseng vil gå tapt som følge av utfyllingen i Tjeldsundet.

Nærings- og fiskeridepartementet har etter en helhetsvurdering kommet til at de positive næringsmessige konsekvensene er av en slik karakter at de vektlegges i deres vurdering. Nærings- og fiskeridepartementet vil derfor ikke opprettholde innsigelsen fra Fiskeridirektoratet.

-Vi er svært fornøyde med at innsigelsen er trukket, sier havnedirektør Anne Britt Bekken og kommunedirektør Hugo Thode Hansen. Nå fortsetter arbeidet med å ferdigstille reguleringsplanen.

- Dette er en viktig satsing fordi Harstad har behov for sjønære næringsareal med gode havnefasiliteter. Nå kan vi utvikle Rødskjær for at aktører som etterspør denne typen næringsareal  kan å etablere seg på der. Satsingen på Rødskjær vil bidra til  flere arbeidsplasser og økt verdiskapning i regionen