-Dette er det viktigste vedtaket for utviklingen av Harstad i denne valgperioden. Gående, syklende, næringsliv kan juble. Det er en stor seier - en lagseier, sier ordfører Kari-Anne Opsal. Hun feiret i dag sammen med resten av styringsgruppen av første hinder er passert, etter at regjeringen i statsråd godkjente forslaget til revidert finansieringsopplegg for Harstad Vegpakke (Harstadpakken).

Pakken har god legitimitet i befolkningen og folk flest er opptatt av at vi skal sluttføre den.

Formål

Formålet med Harstadpakken er å bedre miljøet og utviklingsmulighetene i sentrum av Harstad, bedre vilkårene for kollektivtransport, gående og syklende, samt sikre tilstrekkelig kapasitet i transportsystemet.

En rekke tiltak er allerede ferdigstilt, men på grunn av lavere bompengeinntekter og høyere kostnader enn forventet, legges det nå frem et revidert finansieringsopplegg som vil styrke måloppnåelsen av pakken og fullføringen av flere viktige prosjekter.

Mange bidrag

I lang tid har prosessen rundt Harstadpakken stått stille.

Prosessen rundt viderefinansiering har stått bom fast siden regjeringen inngikk bompengeforliket. Det har vært et langt lerret å bleke for å få bevegelse igjen, med mye arbeid både administrativt og politisk, der mange har bidratt.

  1. Det er skapt større lokal enighet: Høyre er nå innlemmet i styringsgruppa, noe som måtte forankres hos partene (FK, SVV og HK), og det er Innført nytt styringssystem for å ha bedre kostnadskontroll.
  2. Det er jobbet med å få regjeringen til å prioritere oss i køen av andre bypakker. Det har vært møter med Samferdselsdepartementet om å redusere pakken. Den jobben ble gjort, og det smertet å kutte prosjekter. Men det ble gjort lokale og regionale vedtak om den nye innretningen, slik at den finansieringen er på nye 750 millioner kroner.
  3. Det har vært en kamp mot tiden for å få proposisjonen ferdig, slik at den kunne behandles i Stortinget før sommeren. Nye avdelinger i Statens vegvesen skulle inn i bildet, og endringene måtte innarbeides. Forslaget ble sendt fra Statens vegvesen 26.3.
  4. Det har vært utøvet politisk påvirkning mot regjeringen for å få den til å fremme den i statsråd. Siste frist var i 28. mai. Vi rakk det akkurat. Her har Kent Gudmundsen vært en viktig medspiller.
  5. Vi har jobbet med påvirkning mot stortinget og transportkomiteen for å få saken behandlet på rekordtid. Fristen for behandling er gått ut for lenge siden. Det har fordret samarbeid mellom partiene spesielt Ap; Krf og Høyre, slik at man får flertall i komiteen.

Styringsgruppen har god tro på at pakken også skal gå gjennom i stortinget.

-Dagens regjeringsbeslutning er et svært viktig skritt for å få det til, så i dag unner oss en liten skål. Dette er veldig, veldig viktig for Harstad og Sør-Troms, sier styringsgruppen samlet.

Finansiering

Det er lagt til grunn at den statlige rammen til Vegpakke Harstad økes med om lag 81 mill. kr. Den lokale egenandelen er foreløpig beregnet til 82 mill. Bompengebidraget til pakken forutsettes økt med om lag 540 mill. 2021-kr. I tråd med de lokalpolitiske vedtakene legges det opp til å øke bompengetakstene i de eksisterende bomstasjonene. Videre legges det opp til å forlenge innkrevingsperioden med fem år, fra 15 til 20 år.

For at samlet bompengebidrag til Vegpakke Harstad på om lag 1,64 mrd. 2021-kr skal være nedbetalt i løpet av 20 år, er det beregnet at gjennomsnittlig inntekt per passering må økes fra 4,70 2021-kr i dag til om lag 5,80 2021-kr med de forutsetningene som ellers er lagt til grunn.

Basert på dette er det foreløpig beregnet følgende grunntakster uten rabatt i 2021-prisnivå, dagens takster i parentes:

Takstgruppe 1: 16 kr (13 kr)

Takstgruppe 2: 25 kr (20 kr)

Det er lagt til grunn at rabatter og fritak for betaling skal følge gjeldende takstretningslinjer for bompengeordninger. Alle rabatter og fritak etter retningslinjene betinger gyldig avtale og brikke. Dette innebærer blant annet 20 pst. rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 (kjøretøy med totalvekt til og med 3 500 kg og alle kjøretøy i kategori M1) som har gyldig avtale og brikke.

Det gis ikke brikkerabatt til kjøretøy i takstgruppe 2 (kjøretøy over 3 500 kg unntatt kjøretøy i kategori M1 med gyldig avtale og brikke). Dagens rabatter for nullutslippskjøretøy, timesregel og passeringstak på 60 passeringer per kalendermåned forutsettes videreført.

Det er forutsatt at gjennomsnittstaksten blir justert i samsvar med prisutviklingen.