Retningslinjer for håndtering av snø fastsettes derfor slik:

1. Det er ikke tillatt å dumpe store isklumper i havnebassenget ved Larsneset eller andre plasser der disse kan være til hinder for skipstrafikk.

2. Det er ikke tillatt å dumpe forurenset snø og annen forurensning i havnebassenget.

Snø lagret langs kommunale veier og andre moderat trafikkerte veier i inntil 4 uker vurderes normalt som ikke forurenset. Tilsvarende gjelder for sterkt trafikkerte veier ved lagring i inntil 2 uker. Dette vurderes av den enkelte aktør/avtalepart eventuelt i samråd med HHKF og kommunen.

HHKF kan i samarbeid med Harstad kommune ta analyseprøver fra snø som blir dumpet til havneområdet.

3. Det er ikke tillatt å dumpe snø fra anleggsområder eller andre områder som kan inneholde byggeavfall eller annet grovavfall.

4. Alle som dumper snø ved/over kommunale kaier må inngå skriftlig avtale med HHKF. Det angis i avtalen hvor dumping kan foretas, og plassene hvor dumping tillates vil bli skiltet.

Det skal føres logg for all dumping av snø. Det skal i den opplyses om mengde og type snø mv, samt området hvor snøen kommer fra og lagringsperioden. Det skal benyttes fastlagt skjema til denne rapporteringen.

Det skal rapporteres til kommunens miljørådgiver innen den 5. i hver måned. Aktører som ikke rapporterer kan miste tillatelse til dumping av snø ved kaiene.

5. HHKF kan ilegge sesonggebyr for bruk av areal for snødumping.

6. Snødumping direkte over kai bør unngås hvis mulig.

7. Hver enkelt aktør er ansvarlig for håndtering av snø og massene som ikke oppfyller kravene i pkt. 1-3.

8. Ved sentrumskaia på Larsneset er det kun tillatt å dumpe snø i tidsrommet fra klokken 20:00 til 05:00. Dumping av snø utenfor angitt tidsrom medfører tap av tillatelse.

9. Den som bruker snødumpeplass må påse at den etterlates ryddig og klar for videre bruk.

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Harstad havn eller kommunens miljørådgiver.