Kommunestyret vedtok 25.08.2011 etablering av prosjektet Ren Harstad Havn, samt tiltaksomfang, deponiløsning og finansiering. Formålet med prosjektet er opprydding av forurenset sjøbunn i Harstad havn, og anbringing av de forurensede massene i en miljømessig tilfredsstillende deponiløsning. Prosjektgjennomføring forutsetter statlig delfinansiering som beskrevet i kommunestyresak og innvilgelse av nødvendige tillatelser fra Fylkesmannen. 

Opprydding skal skje ved at arealer grunnere enn 15 meter innenfor tiltaksområdet mudres der det er behov, mens arealer mellom 15 og 20 meters dyp skal tildekkes med rene masser. Resultatet skal bli en reduksjon av innholdet av prioriterte miljøgifter (bly, kadmium, kvikksølv, PAH16 og SPCB7) til tilstandsklasse III for miljøgifter i sjøvann og sjøbunn (moderat forurensning). Valgt deponiløsning er strandkantdeponi i Seljestadfjæra.

Sjøbunnsoppryddingen samkjøres med Kystverkets planlagte farledsutdyping av havna i 2012, og Kystverket skal være byggherre for fellesprosjektet. 

Les mer i saksfremlegg og rapporter/vedlegg til grunn for vedtaket her.