Harstad havn er en av 17 prioriterte kyst- og fjordområder i det nasjonale sedimentoppryddingarbeidet, jfr handlingsplan til St.meld. nr 14 (2006-2007) ”Sammen for et giftfritt miljø”. Staten ønsker at tiltaksgjennomføring der det er mulig skal samordnes med andre planlagte tiltak. I Harstad er utdyping av farleden inn til Harstadbotn prioritert i Kystverkets handlingsprogram for 2010-2019. Kystverket og Harstad kommune har derfor vært i dialog om slikt samarbeid, som det nå er kommet på plass en avtale om. Avtalen er gjort med forbehold om bl.a. statlig finansiering.

Avtalesignering
Fra venstre: Jan Dag Stenhaug (styringsgrupa, Harstad kommune), Frøydis Rørtveit (styringsgruppa, Kystverket), Johannes Abildsnes (referansegruppe, Fylkesmannen), Silje Gry Hanssen (prosjektmedarbeider, Harstad kommune), Hugo Thode Hansen (styringsgruppa, Harstad kommune), Andreas Glad Skarstein (prosjektleder, Kystverket)

Prosjektet skal gjennomføre en miljømudring av forurensede masser fra 0 til minus 15 meter. Det skal tildekkes med rene masser fra minus 15 meter til minus 20 meter. De forurensede massene skal legges i et strandkantdeponi i Seljestadfjæra. I tillegg skal farleden innerst i Harstadbotn utvides til 60 meters bredde og 9 meters dybde.

Illustrasjon av utdypningsområde:

Illustrasjon av utdypningsområde

Illustrasjon av mudrings- og tildekkingsområde:

Illustrasjon av mudrings- og tildekkingsområde

Fellesprosjektets har følgende hovedmålsetninger (effektmål):

  • Langsiktig oppheving av kostholdsrådet i Harstad havn
  • Tryggere og sikrere innseiling til Harstadbotn
  • Tilfredsstillende disponering av forurensede sedimenter og nye arealer i havnen for Harstad kommune

Fellesprosjektet har følgende tiltaksmål (resultatmål):

  • Miljø: Redusere innhold av de prioriterte miljøgiftene bly, kadmium, kvikksølv, PAH16 og PCB7 i sedimentene i havna til tilstandsklasse III i områder hvor det er behov for tiltak pga disse stoffene.
  • Farled: Utvidet innseiling til Harstadbotn til 60 meters bredde og 9 meters dybde.
  • Strandkantdeponi: Sikker disponering av forurensede sedimenter i henhold til vedtatt byggeplan.

Prosjektet planlegges ferdigstilt innen 2013.