Multiconsult har på vegne av Harstadhamna AS og Harstad Skipsindustri AS utarbeidet forslag til detaljert reguleringsplan for Holstneset. Hensikten med planarbeidet er å skaffe hjemmel til å legge til rette for et nytt sentralt boligområde på Holstneset. Boligprosjektet kan realiseres med inntil 100 leiligheter fordelt på tre boligblokker. Det planlegges et nytt kontorbygg på eiendommen 61/485. Bygget planlegges med to parkeringsetasjer nederst og tre kontoretasjer over.

Innenfor eiendommen til Harstad Skipsindustri AS (63/8) legges det opp til at det gamle kullageret rives og erstattes med en boligblokk med ca 25 leiligheter. Kaia utenfor boligblokka blir fornyet og utvidet og skal benyttes som liggekai for båter som venter på å komme inn på verkstedet i Samasjøen. Alle fartøyer vil være tilkoblet landstrøm.

Det avsettes tilstrekkelige arealer til både lekeplass ved inngang og nærlekeplass innenfor planområdet. Parkeringsplasser etableres innafor planområdet.

Det vises til vedlagte saksdokumenter.

Planvedtaket kunngjøres i Harstad Tidende 06.05.16. Vedtaket vil også være tilgjengelig på kommunens hjemmeside www.harstad.kommune.no

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.
Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningsloven.

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Troms og sendes via Harstad kommune.
Frist for klage er tre uker etter kunngjøring, det vil si innen 27.05.16.