Hensikten med planen er å legge til rette for en nødvendig utbygging av offentlig vannforsyning, samtidig som en ved utbyggingen ivaretar hensynet til stedlige premisser på en best mulig måte. Det vises for øvrig til vedlagte saksdokumenter.

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt tre (3) år etter kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9 og forvaltningslovens regler om klage.

Frist for klage er tre uker etter kunngjøring, det vil si innen 30.09.16.