Harstad kommune skal bygge ut vannforsyningsanlegg for boligbebyggelsen på Stornes. I reguleringsplanen inngår høydebasseng med adkomstveg og ledningstrase. Hensikten med planen er å legge til rette for en nødvendig utbygging av offentlig vannforsyning, samtidig som en ved utbyggingen ivaretar hensynet til stedlige premisser på en best mulig måte.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 06.05.16 – 17.06.16 i rådhusets ekspedisjon, Harstad bibliotek og på kommunens hjemmeside www.harstad.kommune.no

Eventuelle merknader/innspill må være poststemplet eller innlevert senest 17.06.16 til

Harstad kommune,
Areal- og byggesakstjenesten,
9479 Harstad

eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no