Forslag til reguleringsplan for Remakrysset og Lokket legger til rette for bygging av rundkjøring, sammenhengende sykkelveg og fortau langs riksvegen, trygge krysningspunkt for myke trafikanter, samt nye holdeplasser for kollektivtrafikk. Tiltakene er en del av Harstadpakken.

 

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 22.12.15 – 12.02.16 i Rådhusets ekspedisjon og på Harstad bibliotek. Plandokumentene kan leses og lastes ned på Statens vegvesen sin hjemmeside www.vegvesen.no/riksveg/Harstadpakken og på Harstad kommune sin hjemmeside www.harstad.kommune.no

 

Åpent informasjonsmøte om planforslaget vil bli avholdt 20.01.16 kl 18 i Rådhuskantina.

 

Merknader merkes med saksnr. 15/200273 og sendes til følgende adresse:

Statens vegvesen Region nord, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø

E-post: firmapost-nord@vegvesen.no

Spørsmål rettes til planleggingsleder Wibeke Knudsen, tlf. 48224371

wibeke.knudsen@vegvesen.no