Hensikten med reguleringen er å skaffe hjemmel til å rive Gamle Harstad ungdomsskole og føre opp en ny barneskole med tilhørende leke- og uteareal samt parkeringsareal. En vesentlig del av planarbeidet omfatter vurderinger av gang- og kjøreveger til/fra skolen og til/fra bussholdeplasser for å finne et trygt, hensiktsmessig og effektivt ferdselsmønster.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden i tiden 21.12.15 – 12.02.16 i Rådhusets ekspedisjon, Harstad bibliotek og på kommunens hjemmeside www.harstad.kommune.no 

Eventuelle merknader/innspill må være poststemplet eller innlevert senest 12.02.16 til Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no