Reguleringsplanen skal gi hjemmel for videre drift og utvidelse av Blomjoten masseuttak og tilbakeføring av området til landbruksformål etter at uttak i området er avsluttet. Planens innhold er nærmere beskrevet i vedlagte dokumenter.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden i tiden 19.03.2016 – 02.05.2016 i Rådhusets ekspedisjon, Harstad bibliotek og på kommunens hjemmeside www.harstad.kommune.no

Eventuelle merknader/uttalelser må være poststemplet eller innlevert senest 02.05.2016 til Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no