Planprogrammet angir rammer for det videre arbeidet med reguleringsplanen.

Vedlagt ligger møtebok, saksfremlegg og fastsatt planprogram.