Kommunedirektør Hugo Thode Hansen er fornøyd med at driftsresultatet er bedre enn budsjettert, men liker ikke at de løpende driftsutgiftene nå er marginalt større enn driftsinntektene.   

- Det betyr at vi tærer på oppsparte midler. Selv om regnskapet er bedre enn budsjettert understreker dette behovet for moderasjon med hensyn til nye tiltak og omstilling av eksisterende drift, sier Hansen.  

Hovedtall Regnskap 2019.jpg

Regnskapet viser et netto driftsresultat på minus 1,2 millioner kroner, noe som utgjør minus 0,1 % av driftsinntektene. Det regnskapsmessige overskuddet - resultat etter netto avsetninger - er på 34,75 millioner kroner.   

Summen av oppsparte midler er på 321 millioner kroner. Dette er en nedgang på 74 mill. fra 2018. Ekstraordinær nedbetaling av gjeld og bruk av fondsmidler som egenkapital til investeringer er de viktigste årsakene til reduksjonen i sparepengene.  

I 2019 investerte Harstad kommune for 297 millioner kroner. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsnivået har over år vært svært høyt. Det gjør at lånegjelden nå er 2,95 milliarder kroner. Det utgjør 133 % av driftsinntektene til kommunen og 120.000 kroner per innbygger.  

Hovedforklaringer til resultatet  

Det regnskapsmessige resultatet på 34,75 millioner kroner skyldes i hovedsak fem forhold.   

  • Økt statlig rammetilskudd på grunn av høy skatteinngang på landsbasis  
  • Lavere renteutgifter og høyere momskompensasjon enn budsjettert, blant annet på grunn av aktiv gjeldsforvaltning  
  • Lavere pensjonsutgifter enn budsjettert  
  • Andre inntekter og utgifter fellesområdet  
  • Merforbruk i driften av tjenesteområdene   

Utfordringer fremover  

- Vi har i flere år hatt god effekt av de omstillinger som ble gjennomført i perioden 2012-2014. Fra 2017 har imidlertid den ordinære driften på tjenesteområdene samlet vist et merforbruk, som i 2019 er på vel 39 millioner kroner. Det er startet et arbeid med gjennomgang av tjenesteområdene, og dette vil intensiveres. Når budsjettet i planperioden 2020-2023 er saldert med bruk av disposisjonsfond, så understreker dette behovet for å redusere driftskostnadene og moderasjon i forhold til nye tiltak. Videre er det særdeles viktig at driften av tjenesteområdene er i henhold til budsjett, sier kommunedirektør Hugo Thode Hansen.   

- Et moment som vil skape utfordringer fremover, er økte rente- og avdragsutgifter. Disse utgiftene vil øke fremover som en konsekvens av et høyt investeringsnivå. I tillegg er vi utsatt hvis rentenivået skulle øke. Dette er utfordringer vi tar tak i, sier kommunedirektør Hugo Thode Hansen.   

Godt samarbeid  

Harstad kommune er en stor virksomt. Den har cirka 2 350 ansatte og en omsetning i driften på mer enn 2,2 milliarder kroner. I 2019 investerte kommunen for 297 millioner kroner. Kommunen har ansvar for viktige velferdstjenester til alle aldersgrupper, forvaltningsoppgaver og er i tillegg en tilrettelegger for samfunns- og næringsutvikling.   

- God samhandling med ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte har vært og vil være viktig for å oppnå tilfredsstillende resultater, avslutter kommunedirektør Hugo Thode Hansen.  

Videre behandling  

Årsregnskapet for 2019 er oversendt revisjonen i dag.    

Revisjonen skal avgi revisjonsberetningen snarest, og senest 15.04.2020. Regnskapstallene gjennomgås og analyseres nå av administrasjonen. Utdypende opplysninger vil fremkomme i kommunens årsrapport for 2019.  

Ytterligere informasjon framkommer av vedlagte regnskapsdokument og presentasjon av regnskapet for politikere, tillitsvalgte og presse.  Se vedlegg under for dokumentene. 

Harstad, 13.02. 2020  

 

Hugo Thode Hansen|  

kommunedirektør  

 

John G. Rørnes                 Rita Kristensen  

Økonomisjef                      Regnskapsleder