Netto driftsresultat for 2017 er 83,7 mill kroner og utgjør fire prosent av driftsinntektene på 2,1 milliarder kroner. Det regnskapsmessige overskuddet -  resultat etter netto avsetninger - er på 72,3 mill kr.

Investeringer

I 2017 investerte Harstad kommune for mer enn 400 millioner kroner. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Lånegjelden er i overkant av 2,5 milliarder kroner, og er så og si uforandret fra 2016.

Utfordringer

– Vi har fortsatt god effekt av de omstillingene som ble gjennomført i perioden 2012 – 2014. Den ordinære driften gikk i 2017 omlag i balanse, men vi ser utfordringer innen noen av tjenesteområdene. I tillegg øker rente- og avdragsutgiftene kraftig i årene fremover. Dette er utfordringer vi er oss bevisst og tar tak i, sier rådmannen.

Fire grunner til overskudd

Overskuddet skyldes i hovedsak fire forhold.

  • Økt statlig rammetilskudd på grunn av høy skatteinngang på landsbasis
  • Lavere kostander til lønnsoppgjøret enn budsjettert
  • Lavere pensjonsutgifter enn budsjettert
  • Lavere rente- og avdragsutgifter enn budsjettert

Kultur

- Vi har gjennom tett og god budsjettoppfølging etablert en kultur for god økonomistyring. God samhandling med ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte har vært viktig for å oppnå et godt resultat nok en gang, sier Hansen.

Revisjon

Årsregnskapet for 2017 er oversendt til revisjon i dag. Revisjonen skal avgi sin revisjonsberetning snarest, og senest 15.04.2018. Regnskapstallene gjennomgås og analyseres nå av administrasjonen. Vesentlige avvik vil bli kommentert i årsrapporten.

Ytterligere informasjon framkommer av vedlagte regnskapsdokument og presentasjon av regnskapet for formannskap, tillitsvalgte og presse.

Harstad, 15.02. 2018

 

Kontaktperson: Rådmann Hugo Thode Hansen, telefon 97789673