Driftsregnskapet gjøres opp med regnskapsmessig overskudd på 81,6 mill kr. Netto driftsresultat er 115 mill kroner og utgjør 5,7 % av driftsinntektene.

Regnskapet for 2016 bekrefter at den økonomiske omstillingen har gitt varig virkning. Dette viser at kommuneorganisasjonen fortsetter å levere på samme gode måte som de siste årene, sier rådmann Hugo Thode Hansen.

Spesielt positivt er det at tjenesteområdene samlet sett har netto mindreforbruk, og særlig at Helse og omsorg leverer bedre enn budsjettert, fortsetter Hansen.

Ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte har alle bidratt.

Over tid har vi etablert gode rutiner og systemer for budsjettoppfølging og gode prosesser tilknyttet disse. Dette har bidratt til å etablere en rotfestet kultur for god økonomistyring. God samhandling med tillitsvalgte og folkevalgte har også vært viktig for et historisk godt resultat, avslutter rådmann Hugo Thode Hansen.