Årsregnskapet for 2013 ble oversendt revisjonen i dag 14.02. 2014. Revisjonen skal avgi revisjonsberetningen snarest, og senest 15.04. 2014. Regnskapet for 2013 er det første for Harstad kommune etter kommunesammenslåingen mellom Bjarkøy og Harstad kommuner. Alle sammenligninger med tidligere år, i denne pressemeldingen, er med sammenstilte tall for de to kommunene.

I 2013 har Harstad kommune dekket inn den resterende del av det regnskapsmessige underskuddet fra 2011 på 38,1 mill kr. 14,5 mill kr ble inndekt i 2012. Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 714 168,69.

Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på 68,2 mill kr. Det utgjør 3,7 % av driftsinntektene, noe som er over normen på 3 %. Netto driftsresultatet er forbedret med 127,1 mill kr på to år og på 21,9 mill kr fra i fjor.

Hovedårsaken til resultatforbedringen er kostnadskutt i form av redusert bemanning som følge av endret skolestruktur, driftsmessige omstillinger innen helse og omsorg og effektivisering i øvrige tjenester. I tillegg ble eiendomsskatten økt i 2012. Videre er realveksten i frie inntekter og andre merinntekter benyttet til å bedre budsjettbalansen og ikke til nye tiltak. Alt dette er i tråd med «Strategi for økonomisk balanse» vedtatt av kommunestyret høsten 2011.

Økte rente- og avdragsutgifter som følge av store investeringer, økte pensjonsutgifter og bortfall av momskompensasjon fra investeringer i driften gjør at ytterligere omstillinger er nødvendig for å opprettholde og bedre budsjettbalansen i kommende år.

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse uten strykninger. Investeringene i 2013 var på 384 mill kr, herav er 323 mill kr finansiert med lån. Kommunens langsiktige gjeld er 2,210 milliarder kr ved utgangen av 2013. Det tilsvarer ca kr 90.000 pr. innbygger og utgjør 121 % av driftsinntektene. Den langsiktige gjelden er svært høy både i forhold til normtall og landsgjennomsnittet.

Regnskapstallene gjennomgås og analyseres nå av administrasjonen. Vesentlige avvik vil bli kommentert i årsrapporten.

Ytterligere informasjon framkommer av vedlagte regnskapsdokument og foiler fra presentasjon av regnskapet for formannskap, tillitsvalgte og presse 14.02. 2014.

Harstad, 14.02. 2014

Hugo Thode Hansen
Rådmann

Rita Kristensen
Regnskapsleder