Revisjonen skal avgi revisjonsberetning senest 15.04. 2013.

Driftsregnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på 46,3 mill kr, noe som er en resultatforbedring på 105 mill kr sammenlignet med 2012. De mest vesentlige årsakene til resultatforbedringen er en reduksjon i bemanningen på 97,6 årsverk og økt eiendomsskatt. Reduksjonen i bemanningen kommer som følge av endret skolestruktur, aktiv bruk av læringslean for mer optimal organisering og ressursutnytting og et generelt bemanningskutt på 3 %.

Netto driftsresultatet utgjør nå 2,8 % av kommunens driftsinntekter. Det er om lag på normen som sier at netto driftsresultatet bør utgjøre 3 % av driftsinntektene.

Investeringene i 2012 var på 189 mill kr. 156 mill kr av investeringsutgiften var lånefinansiert. Kommunens langsiktige gjeld er 1 967 mill kr ved utgangen av 2012. Det utgjør 117,7 % av kommunens driftsinntekter. Den langsiktige gjelden er svært høy både i forhold til normtall og landsgjennomsnittet.

Driftsregnskapet viser verken regnskapsmessig mer-/ eller mindreforbruk, og er avlagt i balanse. Dette etter at det er foretatt pliktige strykninger mot dekking av tidligere års underskudd på 8,1 mill kr. Dette øker inndekkingskravet i 2013 tilsvarende. Av det regnskapsmessige underskuddet i 2011 på 52,4 mill kr er inndekket 14,5 mill kr. Det gjenstår dermed ca 38 mill kr som må inndekkes i 2013, hvorav ca. 30 mill kr er budsjettert tidligere.

Investeringsregnskapet er avlagt i balanse uten strykninger.

Regnskapstallene gjennomgås nå av administrasjonen. Vesentlige avvik vil bli kommentert i årsrapporten.

Ytterligere informasjon framkommer av vedlagte regnskapsdokument og presentasjonsfoiler fra orienteringsmøte 15.02.2013.