For deg som har barn i både SFO og barnehage:

Kommunestyret vedtok i desember 2021 at foresatte som har barn i både barnehage og SFO kan søke om søskenmoderasjon på SFO-plassen.

Ordningen gjelder fra 1. januar 2022 for familier eller husholdninger med barn i både barnehage og SFO. Moderasjonen er på 30%. Søskenmoderasjon gjelder ikke barn på enkeltdagsavtale eller for enkeltuker.

  • For at moderasjonen skal utløses, må det være samme betaler på både barnehage- og SFO-plassen.

For søknader før 10.02.2022 gjelder kommunens vedtak fra 1. januar og ut skoleåret. Søkes det etter 10.02.2022, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. 

Søknaden gjelder for maksimalt ett skoleår om gangen.

Søknader for neste skoleår

For å få moderasjon fra august, må du søke før 10. juni. Søker du etter denne datoen, vil moderasjonen gjelde fra september.​ Søker du etter 1. september , gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. 

Dokumentasjon  

Legg ved siste faktura fra barnehagen, samt navnet på barnet som går i barnehagen, som dokumentasjon.  Om du søker i forkant av oppstart i barnehagen, må du legge ved vedtak om barnehageplass i stedet for faktura.

Endringer i barnehageplassen

Dersom du sier opp barnehageplassen eller endrer betaler på barnehageplassen i vedtaksperioden, må du opplyse avdelingsleder SFO om endringen.


For deg som har inntekt under inntektsgrensen:

 

En husholdning skal ikke betale mer enn 6% av brutto årsinntekt for en plass i SFO. Ordningen gjelder for elever på 1., 2., 3. og 4. årstrinn i kommunal SFO.

  • Samlet inntektsgrense for husstanden : 
    • 527 633,- (helplass)
    • 356 217,- (delplass)

Husstander som har større inntekt enn 527 633,- kroner i året, vil ikke få redusert foreldrebetalingen.

Søknaden gjelder for maksimalt et skoleår om gangen. Vedtaket gjelder fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Inntekt

Beregningsgrunnlaget er den samlede person- og kapitalinntekten til husholdningen.

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere er to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom disse vilkårene er oppfylt og kan dokumenteres, skal altså inntekten til samboer tas med, selv om vedkommende ikke er forelder til barnet.

Dokumentasjon 

Siste skattemelding skal legges ved søknaden. 

Dersom du/dere ikke har skatteopplysninger for det siste året, må du legge ved annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. Det samme gjelder dersom inntekten din har gått vesentlig ned. Slik dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.

Endringer i inntekt

Du kan søke endring i vedtak underveis i skoleåret, dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/eller i familiesituasjonen. Dette kan være stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Du kan lese mer om ordninga her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492


 

Slik søker du

Logg inn i Visma Flyt Skole, fullversjonen, med ID-porten. Dette er enklest fra PC eller nettbrett.

https://skole.visma.com/harstad

Velg Redusert betaling, søknad:

Søke redusert betaling i VFS.png

Når søknad er ferdig behandlet av avdelingsleder SFO vil de som har digital post motta brevet her, andre får brev i vanlig postkasse. Søknaden og vedtaket vil være tilgjengelig under arkfanen Dokumenter i Visma flyt Skole.

Dersom du har problemer, kan du ta kontakt med avdelingsleder SFOpå skolen din.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.