Harstad kommune har i mange år brukt Larsneset som tippeplass for snø, da det er mindre forstyrrende for omgivelsene enn ute på Hamnneset, der kommunen har regulert inn en lovlig tømmeplass for snø.

Harstad havn la tidligere i år ned forbud om å tippe snø i sjøen på Larsneset. Begrunnelsen var av hensyn til miljø og sikkerhet. Enkelte politikere har også ønsket et totalforbud mot å tippe snø i sjøen, utfra miljøhensyn.

- Det kan være på sin plass å gi rapporten fra 2015 om snødumping i sjøen ved Larsneset litt oppmerksomhet, sier Øyvind Markussen, fagkoordinator ved drift- og utbyggingstjenesten i Harstad kommune.

Rapport om snøtipping ved Larsneset

Det ble for noen år siden gjort en betydelig miljøopprydding i indre Harstad havn. I den forbindelse fikk Harstad kommune utarbeidet en uavhengig rapport i 2015 som skulle avklare de miljømessige sidene ved å tippe snø i havnebassenget ved Larsneset i Harstad sentrum.

Snøen fra sju utvalgte steder ble analysert for organiske miljøgifter og tungmetaller. Stedene skulle være representative for ulik trafikkbelastede veier i Harstad for å estimere tilførsel av miljøgifter til havnebassenget med dagens praksis av snødumping. Seks av stedene ble valgt ut for å representere noen av de mest trafikkbelastede områdene i byen. Folkeparken ble i tillegg valgt ut for å få referanseverdier for hva som er ikke-forurenset snø i kommunen.

Ingen fare

- Det ble hentet snø som hadde ligget i to uker. Dette er eldre enn det som kommunen tipper i sjøen. Med dagens praksis for brøyting og rydding av snø, brukes det cirka en uke til å fjerne snøen fra veiene og fortau. Det vil si at snøen som ble analysert i 2015 potensielt har høyere konsentrasjoner av forurensning enn det som egentlig dumpes, sier Markussen.

Snøen ble analysert av ALS Laboratory Group Norway AS, og resultatene viste at det ikke var fare for økt konsentrasjon av miljøgifter ved snøtipp i sjøen.

I konklusjonen fra laboratoriet heter det at «Våre resultater viser at den delen av snøen som ville sedimentere ved Larsneset ikke er forurenset med tungmetaller eller PAH16 (miljøgifter), dette tyder på at snødumping ikke fører til en økt konsentrasjon av miljøgifter i sedimenter ved Larsneset».

Hele rapporten finnes her: https://tinyurl.com/ydd9hfb9

Harstad kommunes retningslinjer for håndtering av snø: http://www.harstad.kommune.no/haandtering-av-snoe-i-harstad-kommune.5892559-386273.html