Harstad kommune, Omsorg Stangnes mottok tilskuddsmidler fra helsedirektoratet i siste halvdel av 2015 til prosjektet «kommunalt rusarbeid». Prosjektet er beregnet skal vare i en 3 års periode, men tilskudd gis et år av gangen etter søknad fra kommunen. 

Prosjektet har som formål:

  • Styrke det kommunale rusarbeidet, og arbeide for å bede livssituasjonen for brukere med lavest funksjonsnivå, samt nå brukere som ellers har vanskelig for å tilpasse seg det ordinære hjelpesystem.

  • Etablere et oppsøkende rusteam med et fleksibelt tilbud.

  • Styrke samarbeidet med andre instanser som yter tilbud til samme målgruppe.

  • Etablere et lavterskel tilbud for målgruppen.

Oppsøkende rusteam

I november 2015 etablerte prosjektet et aktivt oppsøkende rusteam med to heltids ansatte. Teamet er et tilbud til personer med rusrelaterte problemer eller personer med en kombinasjon av både rus- og psykisk lidelse. Teamet oppsøker aktuelle personer i sitt hjem eller brukers arena i byen, og etablerer kontakt på brukerens premisser. Tilbudet inneholder blant annet samtaler, boveiledning, hjelp i forhold til grunnleggende behov, hjelp til å søke om avrusningsbehandling på institusjon, hjelp til å lose brukeren i systemet i forhold til aktuelle tilbud, oppfølging og støtte for å bedre hverdagen. Det gis et fleksibelt tilbud etter behov, samtidig må oppsøkende rusteam ta hensyn til kapasitetsmessige forhold.

Man trenger ikke å søke om å få tjenester av rusteamet. Ønsker man kontakt og hjelp, kan man ringe følgende telefonnummer:

91183437          Prosjektmedarbeider Anniken Sandtorg Georgsen

91580005         Prosjektmedarbeider Hege Iversen

95916516         Prosjektleder Anne Britt Kristensen

Pårørende kan også ta kontakt med teamet for å be om hjelp til et familiemedlem eller be om en pårørendesamtale.