Ledelsen, lærerne og øvrige tilsatte ved den enkelte skole ønsker foresatte og nye elever velkommen til grunnskolen i Harstad.
Denne første informasjonsbrosjyren inneholder en del opplysninger om grunnskolen i Harstad.
Dersom det er behov for ytterligere informasjon, kan skolen kontaktes.

Du kan laste ned denne informasjonen her: Skolestart

SKOLENS LEDELSE

Rektor er den pedagogiske og administrative lederen ved skolen og leder skolen innenfor de gitte rammer og retningslinjer som til enhver tid foreligger. 

Rektor har bl.a. ansvar for å skape et godt læringsmiljø i skolen, for planlegging, informasjon og samarbeid mellom skole og hjem. 

Rektor skal også se til at rådsorganene blir etablert og at aktuelle saker blir tatt opp i disse organene, samt at nyvalgte representanter får den nødvendige informasjon om rådsorganene. Rektor skal påse at lover, forskrifter og retningslinjer blir fulgt. 

SKOLEPLASS

Harstad kommune tildeler i utgangspunktet skoleplass etter elevens folkeregistrerte adresse, og i opplæringsloven står det at barn har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest. 

Beslutning om hvilken skole en elev skal gå på er et enkeltvedtak jfr. forvaltningslovens § 2a og b. Enkeltvedtak kan man klage på. Klagen sendes rektor innen tre uker etter at vedtaket er kjent for foresatt. Kommunens behandling av klagen skjer i Nemd for elevsaker. Opprettholder kommunen sitt vedtak, sendes saken til Fylkesmannen som er klageinstans. Rektor er saksbehandler ved klagebehandlingen. Sakene som legges fram for nemnda skal for øvrig følge reglementet for Nemd for elevsaker. 

NÆRSKOLEPRINSIPPET

Opplæringslovens bestemmelser fastsetter at elever skal skrives inn ved den skolen som ligger nærmest. 

Etter søknad kan elever tas inn ved andre skoler. Rådmannen tildeler skoleplass til den enkelte elev, og rektor ved den enkelte skole sender melding om tildelingen til foresatte. I tildeling av skoleplass er det blant annet tatt hensyn til kapasitet ved de aktuelle skolene, geografisk nærhet og hvor søsken går på skole. 

VISMA FLYT SKOLE

Harstad kommune benytter Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system. Løsningen forenkler en rekke prosesser knyttet til læreres og elevers skolehverdag, og bidrar til et bedre innsyn og samarbeid mellom skole og hjem. 

GRATISPRINSIPPET

Skolen skal være gratis for elevene. Det betyr at skolen ikke kan kreve betaling fra elevene eller de foresatte for undervisningsmateriell eller aktiviteter i skolens regi. 

Foresatte kan heller ikke igangsette aktiviteter som krever egenandeler fra elever eller foresatte. Gratisprinsippet skal gjøres kjent på foreldremøter og i skolens rådsorganer.

SKOLEFORBEREDELSER I KOMMUNEN VÅR

Skoler og barnehager samarbeider om overgangen mellom barnehage og skole. Barna skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. 

Etter at registrering av nye elever har skjedd, har den enkelte skole ansvaret for å forberede skolestart. Det gjennomføres felles førskoledager tirsdag og onsdag i uke 19 ved samtlige skoler. Nærmere informasjon om gjennomføringen og det praktiske ved dagen sendes fra hver skole. 

SAMARBEID SKOLE/HJEM

Samarbeidet mellom skole og hjem er svært viktig. Vi ønsker at denne kontakten skal være mest mulig positiv og konstruktiv. Det er viktig at alle parter tar medansvar, ikke bare for sitt eget barn, men for årstrinnet og skolen som helhet. 

Gjennom brukerundersøkelser kan foresatte gi tilbakemelding på de tjenestene som skolen yter og hvordan samarbeidet med skolen oppleves.  

SAMARBEIDSORGANENE

Ifølge opplæringsloven skal hver grunnskole ha et Samarbeidsutvalg (SU) og et skolemiljøutvalg (SMU).

SU kan også være SMU. Samarbeidsutvalget er sammensatt av 2 representanter fra undervisningspersonalet, 1 representant for andre tilsatte, 2 representanter fra foreldrerådet, 2 representanter fra elevrådet og 2 for kommunen. Den ene av de to representantene fra kommunen skal være rektor. SU har uttalerett i sentrale spørsmål som gjelder skolens virksomhet. Rektor er sekretær for SU. 6 SU er et forum for informasjon og kontakt mellom elever, foreldre, rektor, undervisningspersonale og øvrige ansatte. Alle er slik sikret mulighet til innflytelse på skolens situasjon og skolens virke. Skolen er på den måten en viktig faktor i utviklingen av lokaldemokratiet, og i en videre sammenheng av vårt demokrati i det hele.

Skolemiljøutvalget skal være sammensatt av representanter for elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen. Representantene for elevene og foreldrene skal til sammen utgjøre flertallet i SMU. SMU skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Utvalget har uttalerett i alle saker som gjelder skolemiljøet.

Foreldrerådet består av samtlige foresatte med elever i skolen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til aktivt engasjement i skolens virksomhet. Foreldrerådet bestemmer valgordning og medlemstallet i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).

Det kommunale foreldreutvalget (HKFU) består av en representant fra hver skole, vanligvis leder i FAU. FAU bør vanligvis være sammensatt av foreldrekontakter. Foreldrekontaktene samarbeider med kontaktlærerne om tilrettelegging av møter, møteopplegg og andre tiltak, etter en plan som er skissert på foreldremøtene.

SAMISK OPPLÆRING

Opplæringsloven fastslår retten til samisk opplæring i grunnskolen. 

I samiske distrikt har alle i grunnskolealder rett til opplæring i og på samisk. Utenfor samiske distrikt har samiske elever rett til opplæring i samisk, og dersom minst 10 elever i en kommune ønsker opplæring på samisk har de også rett til slik opplæring. Denne retten faller bort dersom det blir færre enn seks elever igjen i gruppa. 

Harstad kommune ligger utenfor samisk distrikt, men tilbyr opplæring i samisk med stedlig lærer. Du kan få mer informasjon om samiskopplæringen ved å henvende deg direkte til skolen.

FLERSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLEN

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har etter opplæringsloven rett til særskilt språkopplæring inntil de har fått tilstrekkelig norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen i skolen. 

Retten til særskilt språkopplæring betyr at flerspråklige elever kan få særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Morsmålsopplæringa er lagt til Harstad skole mens tospråklig fagopplæring gis på den skolen eleven tilhører. 

Dersom det ikke kan skaffes egnede lærere som kan gi morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring skal eleven få tilrettelagt opplæring tilpasset sine forutsetninger. Du kan finne mer informasjon om dette i Plan for opplæring av flerspråklige barn i grunnskolealder, som ligger på Harstad kommunes hjemmeside. 

TILPASSET OPPLÆRING

Opplæringen skal tilpasses elevens evner og forutsetninger. Gjennomføring av tilpasset opplæring krever allsidig og variert undervisning. Dette får betydning for valg av lærestoff, organisering av arbeidet, tilrettelegging av læringsmiljøet og arbeids- og samværsformer i skolen.

SPESIALUNDERVISNING

Hvis eleven ikke kan følge læreplanens mål, tas dette opp med foresatte og/eller skolen. Skolen kan, i samarbeid med de foresatte, be om vurdering fra PPT som gjør en sakkyndig vurdering. Hvis PPT tilrår spesialundervisning, fatter skolen et enkeltvedtak.

Elever som har spesialundervisning ihht. enkeltvedtak skal ha en individuell opplæringsplan (IOP). Denne skal utarbeides i samarbeid mellom skole og heim, og den skal inneholde konkrete opplysninger om innholdet i undervisningstilbudet.

Elevens behov for spesialundervisning vurderes jevnlig. Harstad kommune har utarbeidet egne rutiner for spesialpedagogiske tiltak og styrket opplæring. For de fleste elever med mindre lærevansker vil det være naturlig med et tilpasset undervisningstilbud innenfor årstrinnets rammer, uten at dette må behandles som egen sak. Rektor og kontaktlærer gir råd om alternative tilbud/løsninger. 

PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE

PP-tjenestens hovedoppgave er å hjelpe den enkelte skole eller barnehage slik at alle barn og unge får et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Det er barnehagen eller skolen som har ansvaret for opplæringstilbudet og ansvaret for god kontakt med hjemmet. PP-tjenestens arbeid skjer i hovedsak gjennom samarbeid med skolen. Hver skole har sin faste kontaktperson i PP-tjenesten. Når en ny elev skal tilmeldes til PP-tjenesten, er det skolen som gjør dette. Det må skje i samarbeid med foresatte som må godkjenne tilmeldingen.

I Harstad kommune er det rektor på skolen som behandler og avgjør søknader om spesialpedagogiske tiltak. PP-tjenesten kan også kontaktes direkte for råd og veiledning. PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning om barn og unge som har utfordringer knyttet til:

  • språk- og talevansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker • matematikkvansker
  • konsentrasjonsvansker • sosiale og emosjonelle vansker
  • atferdsvansker
  • syns- og hørselsvansker

Logopedtilbud:
Kommunen/skoleledelsen har en plikt til å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs evner og forutsetninger, jf. opplæringsloven § 1-3 første ledd. Som en del av denne plikten har Harstad kommune valgt å tilby logopediske tjenester ved å samordne logopedtilbudet i en logopedstilling som organisatorisk er tilknyttet PP-tjenesten.

Det betyr at elever med behov for logopedisk hjelp på grunn av for eksempel stemmevansker, men som ikke har behov for spesialundervisning, kan få et slikt tilbud som en del av den tilpassede opplæringen. Logopedisk hjelp kan gis gjennom veiledning og som direkte arbeid knyttet til vansker med språk, taleflyt og stemme.

Skoleteamet – Harstad kommune:
Skoleteamet gir praktisk hjelp til skoler og foresatte i ulike vanskelige situasjoner. Skoleteamet kan involvere seg på kort varsel, for eksempel hvis elever gruer seg til å gå på skolen, opplever mistrivsel, endrer atferd eller er i ulike konfliktsituasjoner. 

FOREBYGGENDE HJELPETJENESTE

Harstad kommune har et eget kontor for avlastningstjenester for barn med funksjonsnedsettelse. Kontoret er lokalisert til Barne - og Ungdomstjenesten. 

SKOLEHELSETJENESTEN

I tillegg til forebyggende hjelpetjeneste fins en egen skolehelsetjeneste. 

Helsesøstrene har fast kontortid ved skolene. Kontortiden varierer fra 1 til 4 ganger i uken, avhengig av skolens størrelse. I kontortiden tar helsesøster imot henvendelser fra elever, foresatte og lærere. Ved behov formidler hun kontakt videre til lege eller andre hjelpeinstanser. 

Skolen vil kunne underrette foresatte om når helsesøster er til stede. Den enkelte skole skal ha oversikt over skolehelsetjenestens faste tilbud. Helsesøster har taushetsplikt, og kan bare gå videre med informasjon når elev/ foreldre samtykker til det. 

TANNPLEIEN

Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms organiserer tannlegetjenesten. Elevene får individuell oppfølging etter første konsultasjon. 

SKOLEFRITIDSORDNING

Ved alle barneskoler/skoler med barnetrinn er det etablert skolefritidsordninger (SFO). 

SFO drives etter opplæringsloven, forskriftene til opplæringsloven og vedtatt tjenestebeskrivelse for SFO i Harstad kommune. Dette er et frivillig omsorgs-, tilsyns- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i første til fjerde årstrinn. Det er også et tilbud om utvidet SFO for barn med funksjonshemminger. Tilbudet gis vanligvis i skolens lokaler. 

SFO holder åpent fra kl. 07.30 før skoletid og til kl. 16.30 etter skoletid. Det er sommeråpent SFO i juli måned. Avhengig av antall søkere gis tilbudet ved Bergseng og Kanebogen skole, eller ved en av disse skolene. 

Foresatte som ønsker sommeråpen SFO må søke om dette. Foreldrebetalingen fastsettes av kommunestyret. Det gis tilbud om heltidsplass, deltidsplass eller enkeltdager. Nærmere opplysninger omskolefritidsordningen fås ved henvendelse til den enkelte skole. Søknadsfristen for SFO er 1.april.

UTSATT/FRAMSKYNDET SKOLESTART

Dersom foreldrene søker om det eller samtykker, kan kommunen etter sakkyndig vurdering fra PPT la et barn begynne på skolen et år før, når det innen 1. april samme år har fylt 5 år. I følge opplæringsloven skal utsatt skolestart bare innvilges i helt spesielle tilfeller. 

FLYTTING INNEN KOMMUNEN, EVT. TIL ANNEN KOMMUNE / ANNET LAND

Foreldre/foresatte må i god tid før flytting finner sted, gi skriftlig beskjed til skolen eleven går ved om ca. flyttedag, hvilken skole eleven skal begynne ved, samt den nye bostedsadressen. 

RETTIGHETER OG PLIKTER

Foreldrene og barnet har både rettigheter og plikter i forbindelse med skolegangen. Det kan en lese mer om i Opplæringsloven og i forskriftene til denne. 

Både loven og forskriftene finner man på www.lovdata.no. Opplæringsloven kapittel 9 A omhandler elevers skolemiljø. Der står det at alle elever i grunn- og videregående skole, har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

SKOLESKYSS

Elevene på 1. årstrinn har rett til gratis skoleskyss dersom avstanden fra hjemmet til skolen er mer enn 2 km. 

For elever i 2. – 10 årstrinn utløses rett til skyss når avstanden mellom hjem og skole er 4 km. 

For funksjonshemmede, skadde elever eller elever med sykdom må det søkes særskilt om tilrettelagt skyss. Foresatte er selv ansvarlig for å søke når det er behov for det. Søknaden leveres rektor og legeerklæring vedlegges. 

For elever som har behov for tilrettelagt skyss på grunn av skade (beinbrudd og lignende) tilrettelegger 11 skolen dette etter henvendelse fra foresatte. Her må det også vedlegges legeerklæring. 

SKOLEUTVIKLING

Skolene driver et aktivt og omfattende utviklingsarbeid. Alle grunnskolene i Harstad har hovedfokus på realfag, tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter, læringsmiljø/PALS og læringsresultater. Skolene og barnehagene samarbeider om å utvikle realfagsinteresse og å forbedre barn og unges ferdigheter innenfor områdene språk, lesing og skriving.