Se video av presentasjonen her:
 


Resultatet innebærer at Harstad kommunes disposisjonsfond kan styrkes med i overkant av 13 million kroner etter at andre årsoppgjørsdisposisjoner er foretatt.  

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen er fornøyd med at driftsresultatet er positivt, og bedre enn budsjettert.
2020 har vært et turbulent år med uforutsatte utgifter og ustabile inntekter. Det har derfor vært helt avgjørende å ha god kostnadskontroll for å klare å drifte kommunen i et Covid-19 år, innenfor rammene av kommunens driftsinntekter.  

Driftsresultatet er imidlertid lavere enn målsetningen om 2% av driftsinntektene, og det er nødvendig å fortsette arbeidet med å redusere kostnadene, siden kommunen i årene fremover har vedtatt store satsinger og må forvente å få en mindre andel av en forventet stram ramme til kommunene.
-Det betyr at det fortsatt er behov for moderasjon med hensyn til nye tiltak og omstilling av eksisterende drift, sier Hansen. 

Regnskapet viser et netto driftsresultat på 21,3 million kroner, noe som utgjør 0,9 % av driftsinntektene. Nytt av året er at kommunen har avlagt et samlet årsregnskap for Harstad kommune som juridisk enhet. Tar man med Harstad Havn KF i regnestykket blir driftsresultatet på 26,2 million kroner, noe som utgjør 1,2 % av driftsinntektene.  

Summen av oppsparte midler er på 285 million kroner, hvorav 13 million må brukes til investeringstiltak. Dette er samlet en nedgang på 36 millioner kroner fra 2019. Investeringsfondet er redusert med 49 millioner kroner, mens disposisjonsfondet er økt med 13 millioner kroner. 

  I 2020 investerte Harstad kommune for 258 million kroner. Investeringsnivået har over år vært svært høyt. Det gjør at lånegjelden nå er 2,95 milliard kroner. Det utgjør 126 % av driftsinntektene til kommunen og nesten 120 000 kroner per innbygger. 

Resultat.jpg

 

Hovedforklaringer til resultatet 

Driftsresultatet skyldes i hovedsak fem forhold.  

  • Lavere pensjonsutgifter enn budsjettert som følge av lavt lønnsoppgjør og at konsekvensen av at endringer i pensjonsreglene innarbeides av pensjonsselskapene.
  • Økte frie inntekter blant annet på grunn av at reduksjonen i skatteinntektene ble litt mindre enn forventet. 
  • Høyere momskompensasjon. Høyere avdragsutgifter og lavere renteutgifter enn budsjettert, blant annet på grunn av aktiv gjeldsforvaltning 
  • Andre inntekter og utgifter fellesområdet 
  • Merforbruk i driften av tjenesteområdene  

Utfordringer fremover 

- Samlet sett er kommuneøkonomien i god forfatning. Den er stram, men vi har penger på bok. Det gjør at vi i det korte bildet har kontroll, sier Hansen.

Kommunen har i flere år hatt god effekt av omstillingen som ble gjennomført i perioden 2012-2014. Fra 2017 har imidlertid den ordinære driften på tjenesteområdene samlet vist et merforbruk, som i 2020 er på vel 45 millioner kroner.
- Det er vedtatt kostnadsreduksjoner på tjenesteområdene, og disse må gjennomføres for å klare å redusere driftskostnadene, samt at det er nødvendig å vise moderasjon i forhold til nye tiltak. Det er særdeles viktig fremover at driften av tjenesteområdene er i henhold til budsjett, sier kommunedirektør Hugo Thode Hansen.  

- Et moment som vil skape utfordringer fremover, er økte avdragsutgifter. Disse utgiftene vil øke ytterligere fremover som en konsekvens av et høyt investeringsnivå. I tillegg er vi utsatt hvis rentenivået skulle øke. Dette er utfordringer vi tar tak i, sier kommunedirektør Hugo Thode Hansen.  

Godt samarbeid 

Harstad kommune er en stor virksomt. Den har cirka 2 350 ansatte og en omsetning i driften på mer enn 2,3 milliard kroner. I 2020 investerte kommunen for 258 million kroner. Kommunen har ansvar for viktige velferdstjenester til alle aldersgrupper, forvaltningsoppgaver og er i tillegg en tilrettelegger for samfunns- og næringsutvikling.  

- God samhandling med ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte har vært og vil være viktig for å oppnå tilfredsstillende resultater, avslutter kommunedirektør Hugo Thode Hansen. 

Videre behandling 

Årsregnskapene for 2020 er oversendt revisjonen i dag.   

Revisjonen skal avgi revisjonsberetningen snarest, og senest 15.04.2021. 
Regnskapstallene gjennomgås og analyseres nå av administrasjonen. Utdypende opplysninger vil fremkomme i kommunens årsrapport for 2020. 
Ytterligere informasjon framkommer av vedlagte regnskapsdokument og foiler fra presentasjon av regnskapet for formannskap, tillitsvalgte og presse. 

 

 

Harstad, 22.02. 2021 

 

Hugo Thode Hansen
kommunedirektør 

 

John G. Rørnes                         Turid Norlunn Hanssen 
økonomisjef                               regnskapsleder