Politisk organisering i Harstad kommune

 

Kommunestyret

 

Kommunestyret er det øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere og valget gjelder for fire år.

Formannskapet

Kommunestyret velger selv et formannskap på minimum 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret. Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

Ordfører

Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og varaordfører, og valget foretas for hele valgperioden. Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Han eller hun er rettslig representant for kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre.

Utvalg, komiteer og råd

Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet. Det er også kommunestyret som velger medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.