Planvedtak - detaljregulering for riksveg 83 i Harstadbotn