Planendringen søkes gjennomført som reguleringsendring i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §12-14, 2.ledd. Planområdet ligger ca. 2,5 km sørøst for Harstad sentrum og nås via Fylkesvei 7752 (Stangnesveien) og kommunale veger Grønliveien og Fruhallarn.

Hensikten med endringen er å endre rammene innenfor felt BFS1 i gjeldende plan. Iht. kommunestyrets vedtak i sak 22/106 skal de fire regulerte eneboligtomtene i gjeldende plan, endres til èn tomt med mulighet for bygge ett bygg med fire boenheter og tilhørende fellesarealer. Planen er å etablere private omsorgsboliger i borettslag i samsvar med kommunestyrets vedtak i juni 2022.

Siden gjeldende plan angir detaljerte tomtegrenser og byggegrenser mellom fire fremtidige selvstendige tomter, må planen endres for felt BFS1 for å hjemle den ønskede utbyggingen av et bofellesskap. Gjeldende samlet antall boenheter og utnyttelsesgrad innen feltet, blir opprettholdt selv om fire tomter slås sammen til èn. Byggegrenser mot veg og grønt-/friarealer opprettholdes. Fire adkomster reduseres til èn. Foreløpig prinsipp for utbygging er vist i tomtevurdering under pkt. 5. Det gjøres mindre endringer i planbestemmelsene fordi felt BFS1 endres til BKS2. Endringen av BSF1 medfører ikke endringer på omkringliggende regulert areal og vurderes ikke å påføre disse uheldige konsekvenser.

Les alle dokumentene her

Spørsmål og henvendelser om planarbeidet kan rettes til tlf. 99 74 96 41. 

Innspill til planendringen rettes skriftlig innen 07.12.2022, via