I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsetting av planarbeid for Verftsområde Seljestad. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig høring.

Planområdet ligger i Harstadbotn sør for Harstad sentrum. Planen omfatter området hvor det tidligere har vært skipsverft i tillegg til tilstøtende eiendommer og sjøareal. Planprogrammet redegjør for planprosessen og utredningsarbeidet som skal gjennomføres.

Hensikten med planen er å regulere området til næringsformål, forretninger og tjenesteyting. Planen skal også tilrettelegge for uttak av steinmasser og utfylling i sjø. Det ble avklart i oppstartsmøte med kommunen at planarbeidet utløser krav om planprogram og konsekvensutredninger etter Forskrift om konsekvensutredninger. 

Planvarselet og forslag til planprogram er tilgjengelig under "vedlegg" under. 

Spørsmål om planarbeidet rettes til Norconsult på tlf. 99 74 96 41. Innspill rettes skriftlig pr. e-post til: borge.weines@norconsult.com, eller pr. post til: 

 

Norconsult AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad 

Innen 20.05.2023