I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-8 varsles igangsetting av planarbeid for Harstad Montessoriskole på vegne av Harstad kommune. 

Planområdet ligger på Stangnes og omfatter eksisterende skole, samt deler av tilstøtende parkering og vegareal. Planområdet utgjør totalt ca. 7 daa. 

Hensikten med planen er å regulere eksisterende bebyggelse til offentlig tjenesteyting – undervisning/skole med tilhørende utearealer og atkomst og parkering. 

Planvarselet er tilgjengelig på Harstad kommunes nettside www.harstad.kommune.no

Spørsmål om planarbeidet rettes til Norconsult på tlf. 99 74 96 41. Innspill rettes skriftlig pr. e-post til: borge.weines@norconsult.com, eller pr. post til: 

Norconsult AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad 

Innen 08.04.2023