Planområde_distriktsknutepunkt.PNG

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8 varsles det herved at Harstad kommune ved drift- og utbyggingstjenesten, har igangsatt følgende planarbeid:

Detaljregulering for Distriktruteterminal i Harstad sentrum

Rambøll Norge AS, ved avdeling Alta, er engasjert som planfaglig konsulent på planarbeidet.

Planområdet

Planområdet er omtrent 32 daa og omfatter eiendommer og områder på/langs Harstad havn og Rv. 83. Dette er en grov avgrensning og denne vil muligens snevres noe inn etter hvert som detaljene i planen blir klare. Vedlagt finnes oversikt over berørte eiendommer samt tilgrensende planer i og ved det varslede planområdet.

Innenfor og rundt planområdet finnes det blant annet havneområde, sjø, næring og forretning.

Planens formål

Formålet med planen er å få på plass en distriktruteterminal i Harstad sentrum i samme området som hurtigbåtkaia. Her er det også tenkt at flybussen skal ha stopp.

Det skal også legges til rette for av- og påstigning fra taxi og privatbiler, samt parkeringsplasser for bil. Tankbil skal også inn i området, og det vurderes nytt kryss i en eller begge ender av planområdet.

Viktige temaer i planarbeidet vil være funksjonelle og praktiske løsninger, torgfunksjon, kyststien og generelt utviklingen av Harstad sentrum.

Planstatus og pågående planarbeid

Området er i gjeldende kommuneplanens arealdel som trådte i kraft i 2010, satt av til senterområde og vannareal for allmenn flerbruk. Kommuneplanens arealdel er under revisjon og har vært ute på offentlig ettersyn vinter 2016/17. Når denne forventes vedtatt er fortsatt usikkert.  

I 2016 ble kommunedelplan for Harstad sentrum (planID 672) vedtatt. I denne planen er området i hovedsak satt av til kollektivknutepunkt, havn, ferdsel i sjø, forretning/næring og veg.  I tillegg er det noen mindre arealer med sentrumsformål og grøntareal innenfor varslet plangrense, men det er usikkert om disse blir berørt, da plangrensa er raus her grunnet usikkerhet rundt kryssløsninger. Alt dette vil være avklart når planforslaget fremmes for offentlig ettersyn.  

Det er også en del gjeldende reguleringsplaner i og rundt planområdet:

PlanID

Navn

Ikraft

323-1

Harstad sentrum

02.08.1995

323-2

BBP for Harstad Sentrum

13.01.1998

352

Harstad sentrum, del av kvartal 1

10.11.1998

360

Rp Hålogaland senter

29.04.1999

420

Harstad sentrumshavn med havneterminal

24.05.2007

 

I tillegg er det flere pågående planarbeider i området. Disse planarbeidene er detaljregulering for flytemolo, gjestehavn og detaljregulering for Larsneset. Statens vegvesen holder også på med et arbeid for sentrumsterminal langs rv. 83.

Konsekvensutredning

Planen/tiltaket er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger. Forslagsstiller har konkludert med at tiltaket ikke faller inn under krav om utarbeidelse av konsekvensutredning, noe planmyndigheten også er enig i. Harstad kommune har i oppstartsmøtet dessuten uttalt at de er positiv til planarbeidet.

Frist for innspill

De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Rambøll, Kongleveien 45, 9510 Alta, ev. på e-post til alta@ramboll.no, innen 2. februar 2018. Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Karianne Lund Heitmann, enten på e-post karianne.heitmann@ramboll.no, eller på mobiltelefon +47 476 19 087.

Videre planprosess

Etter varslingsperiodens utløp, blir det satt i gang utarbeidelse av planforslag. Iht foreløpig framdriftsplan skal forslag til reguleringsplan sendes ut på høring og offentlig ettersyn i løpet av sommer/høst 2018. Berørte parter vil da bli tilskrevet, og offentligheten orientert via annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside.

Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen hvorvidt planforslaget skal endres/revideres, før det eventuelt fremmes for endelig vedtak i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort gjennom annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Det blir også sendt ut brev til registrerte grunneiere og festere i planområdet og naboer til dette, når disse blir direkte berørt. Underretningen vil inneholde informasjon om klageadgang og frist for klage.