Miljømålet for prosjektet var å tilstrebe tilstandsklasse III (moderat) eller bedre for de prioriterte miljøgiftene kadmium, kvikksølv, bly, PAH16 og PCB7. Forurenset sjøbunn ble enten tildekket eller tatt opp og deponert i et sjøkantdeponi i Seljestadfjæra. «Ren Harstad havn» ble finansiert av Miljødirektoratet, Harstad kommune og Kystverket, og ferdigstilt i februar 2014. Les mer om prosjekt Ren Harstad Havn her.

Overvåking av forurensningssituasjonen

Nå som prosjektet er avsluttet, er Harstad kommune ansvarlig for å gjennomføre årlig miljøovervåking av strandkantdeponiet på Seljestad og av selve tildekkingslaget. Kommunen har engasjert Multiconsult AS for å gjennomføre overvåkingen.

Overvåkning av deponiet gjennomføres med:
1. utsetting av passive prøvetakere og blåskjell utenfor deponiet, og
2. dykkerinspeksjon av kaifront, spuntfot og erosjonssikring

Overvåking av tildekkingslaget gjennomføres med:
1. prøvetaking og kjemisk analyse av overflatesedimentene, og
2. dykkerinspeksjon av tildekkingslagets utbredelse og tykkelse.

Dersom overvåkingen påviser utlekking fra deponiet, må tiltak igangsettes etter at utlekkingsstedet er lokalisert. Tiltakene skal sørge for at utlekkingen stanses og ikke kan forekomme igjen.

Dersom overvåkingen påviser en økning i miljøgiftinnholdet i tildekkingslaget, må kilden til forurensningen kartlegges og stanses. Når kilden er stanset må det vurderes om omfanget er så omfattende at tiltak er nødvendig.

Dersom mektigheten på tildekkingslaget minker må det vurderes om etterfylling av tildekkingsmasser er nødvendig.

Tilstand

I Multiconsults rapport fra juni 2015 ble det avdekket at området innerst ved hurtigbåtkaia på nytt var forurenset, med blant annet kvikksølv i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse V (svært dårlig). Undersøkelsene indikerte at både tildekkingslag og erosjonssikring i dette området var borte på grunn av propellerosjon.

Harstad kommune har derfor tildekket området på nytt for å hindre spredning av forurensning. Området ble dekket til med betongmadrasser høsten 2017. Les sluttrapporten her.

 

Multiconsults overvåkningsrapporter:

Overvåkning deponi 1. - 2. kvartal 2015

Overvåkning tildekkingslag 2. kvartal 2015

Overvåkning deponi 1. - 2. kvartal 2016

Overvåking tildekkingslag 2016

Overvåking deponi 1. - 2. kvartal 2017

Overvåking tildekkingslag 2017