Harstad kommune er nå i gang med innføring og opplæring av 2 piloter i Vestre Toten sin Lean modell. SINTEF er vår leverandør av modellen, og ansvarlig for opplæring av leanveileder og leankoordinator samtidig med innføring i pilotene. Vi har arbeidet med å forbedre måten vi innfører LæringsLEAN i enhetene med bakgrunn i erfaringer som er gjort i de 35 prosessene som er utført i ulike avdelinger.

Vår hovedmålsetting for innføring av LæringsLEAN som arbeidsmetode er å yte bedre tjenester til innbyggerne. Verdihåndboken er vår verdiplattform og danner grunnlaget for hvordan vi skal være i møte med hverandre, med innbyggerne, med tjenestemottakerne og eksterne medspillere. Sammen med LæringsLEAN ønsker vi å etablere en kultur som bidrar til kontinuerlig forbedring, læring og utvikling som gir effektive tjenester med god kvalitet. Vi ønsker at LæringsLEAN skal være en del av vår virksomhetsstrategi og omfatter:

  • Størst mulig verdiskaping med de ressursene vi har.

  • Sterkere medvirkning for utvikling.

  • Gi gode tjenester til kommunens befolkning.

 

Den nye modellen er grundigere og sikrer god informasjon, opplæring og oppfølging av enhetene. Vi har stor tro på at modellen gir ansatte og ledere et godt verktøy og grunnlag for utvikling, læring og skal kunne bidra til forbedringer i egen arbeidshverdag.

Vi er godt i gang i de to pilotene som er Omsorg Sør, hjemmetjenesten 2, hvor Tore Meltzer er avdelingsleder, og NAV flyktningetjenesten ved leder Kari Hanssen. Hver pilot har hatt egne informasjonsmøter for alle ansatte.  Det gjennomføres fire kursdager til sammen i hver av avdelingene i uke 7 og 8. Det utarbeides en egen prosjektplan for den enkelte avdeling i løpet av kursdagene. Avdelingene følges opp etter kursdagene for å sikre kontinuerlig forbedring. Dette er spennende dager med høy læringsfaktor samtidig som prosessene hjelper oss å stille spørsmål med egen praksis.

I prosjektperioden er det ansatt leanveileder i 100% stilling, Monica Lindstrøm, i tillegg til leankoordinator Jorunn Ervik i 100% stilling.