Harstad kommune skal nå utarbeide kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 i tråd med plan- og bygningsloven §10-1. Oppstartssaken ble behandlet og vedtatt i Utvalg for plan og næring 20.2.2020.

Kommunal planstrategi 2020-2023 er en oversikt over planbehov og -prioriteringer for inneværende kommunestyreperiode.  Den er et verktøy for å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre innen valgperioden for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien tar ikke stilling til mål og tiltak, men er en arena for å drøfte utviklingstrekk og muligheter i kommunen. Det skal gjennom planstrategien tas stilling til om kommuneplanen skal rulleres helt eller delvis, eller om den skal videreføres slik den er. Ved å definere kommunens planbehov kan man gjennom tidlig prioritering sørge for at kommunens planarbeid blir behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Harstad kommune åpner for innspill om temaer til utfordringsbildet, og til planoppgaver som bør prioriteres innenfor perioden. Frist for innspill er 20. mars 2020 og sendes postmottak@harstad.kommune.no.

For andre henvendelser og spørsmål kontakt kommuneplanlegger Rannveig Kildal Ramtvedt på epost rannveig.ramtvedt@harstad.kommune.no eller telefon 936 44 986.