Oppslagsverket gir en samlet oversikt over offentlige tjenesters ansvar og virkemidler, og tiltak som kan bidra til å motvirke at ungdom faller utenfor skole og arbeidsliv.

Norge er et godt land å vokse opp i for de aller fleste. I Europeisk sammenheng har vi gode velferdsordninger, høyt utdanningsnivå og høy yrkesdeltakelse. Flertallet gjennomfører utdanning og etablerer seg på arbeidsmarkedet som unge voksne. Likevel er det mange som står helt eller delvis utenfor skole og arbeidsliv. Dette har betydelige negative konsekvenser for samfunnet og ikke minst den det gjelder. Vi vet for eksempel at ungdom som faller ut av skolesystemet har store problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, selv om antallet arbeidsplasser øker. Det er også knyttet stor bekymring til at unge voksne er den raskest voksende gruppen av uføretrygdede i Norge i dag.

Det gjøres mye bra arbeid for å inkludere ungdom i skole og arbeidsliv. Men det er også et komplekst fagfelt. En utfordring fagfolk ofte peker på er at ungdommene det handler om ofte har behov for et bredt spekter av tiltak, og at det som regel ikke er en instans eller tjeneste som har hovedansvaret. Skal vi lykkes i arbeidet er det derfor viktig å kjenne til hverandre, avklare ansvarsforhold og koordinere og samordne innsatsen på områder der tjenestene har overlappende ansvar. Oppslagsverket er laget med sikte på å gjøre denne jobben litt lettere. Oppslagsverket samler viktig faktakunnskap om hva marginalisering er, dets årsaker og konsekvenser, offentlige tjenesters (skole, helse, barnevern, NAV, justis og bolig) ansvar og virkemidler for å motvirke marginalisering og om det viktige samarbeidet. Det er basert på blant annet kunnskap fra forskning og praksis, lover og regelverk, sentrale føringer og styringssignaler. For de som ønsker en mer utfyllende kunnskapsstatus og analyse, er det vist til et stort antall litteraturkilder.

Oppslagsverket vil være nyttig for både ledere og fagansatte i det offentlige tjenesteapparatet. Det kan brukes som en kunnskapsoversikt og som et verktøy til helt konkrete formål i arbeidshverdagen. For eksempel hvis en lærer skal i et møte med barnevernet, og på forhånd har behov for å vite hvilket ansvar og hva slags virkemidler barnevernet har for den konkrete saken som skal diskuteres, gir oppslagsverket opplysninger om dette på en lett tilgjengelig måte. På arbeidsplasser hvor man strever med å få til et fruktbart samarbeid på tvers, kan oppslagsverket være et hjelpemiddel til å innhente kunnskap om vanlige utfordringer, suksessfaktorer og utprøvde modeller for samarbeid. Taushetsplikten og mulighet for å utveksle opplysninger er behandlet spesielt i delen av oppslagsverket som omhandler samarbeid. Det er fordi taushetsplikten ofte oppleves som et hinder for samarbeid, mens adgangen til å videreformidle opplysninger i realiteten ofte er større enn det en del tror.

Fagfeltet er som nevnt komplekst, og i en hektisk hverdag er det krevende å holde seg oppdatert på alle lover og regelverk og alle systemer, tjenester og ordninger. Oppslagsverket har til hensikt å rydde litt i dette terrenget og vil forhåpentligvis være et praktisk verktøy i arbeidet for å motvirke at ungdom faller utenfor utdanning og arbeidsliv.

Lenke til oppslagsverket: http://issuu.com/tibe_t/docs/bufdir_oppslagsverk?mode=window