Det ble klart etter møtet i formannskapet torsdag 16. april. Vedtaket gjelder i sju dager, til og med 23. april 2020.

Det betyr at reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Telemark, Innlandet og Vestland må i 14 dagers karantene når de ankommer Harstad kommune. Det er en del unntaksbestemmelser i vedtaket: 

Kommunedirektørens tilrådning:

For å forsinke spredning av Covid-19 treffer Harstad kommune følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d, som viderefører og presiserer kommuneoverlegens vedtak av 30. mars 2020, kommunestyrets vedtak av 02.04. og formannskapets vedtak av 08.04:

1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon, jf. forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 og forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).

3. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Unntatt fra disse restriksjonene er:

a) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen. Personer med samfunnskritisk funksjon som ankommer kommunen fra områder nevnt i vedtakets punkt 3, kan imidlertid pålegges karantene i tidsrommet de ikke er på jobb.

b) Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 3 regnes ikke som opphold i området. Det samme gjelder når reise skjer i forbindelse med mannskapsbytte på tråler, brønnbåt,
forsyningsskip, lasteskip, mv.

c) Opphold på plattform, sokkel, tråler, brønnbåt, forsyningsskip, lasteskip, mv. med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 3.

d) Fører og personell av vare- og passasjertransport (på vei, sjø, bane eller i luften) unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. Unntaket gjelder også lasting og lossing fra skip der mannskapet ikke går i land.

e) Aktører i rettslige prosesser for domstolen, herunder dommere, offentlige oppnevnte forsvarere, bistandsadvokater, aktorer, sakkyndige, og prosessfullmektiger i sivile saker som er nødvendig å ha fysisk til stede i rettsalen for å avvikle saker, regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 3.

f) Barn som har delt bosted og som i denne forbindelse reiser for å bytte omsorgsbase, regnes ikke for å ha opphold i områder omtalt i punkt 3.

g) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted.

h) Det kan i særskilte tilfeller innvilges dispensasjon fra karantenebestemmelsene for nøkkelpersonell som er nødvendig for å holde i gang produksjon av virksomheten. Hvilke tiltak som 
er planlagt for å redusere smitteoverføring skal følge dispensasjonssøknad. Dispensasjon kan kun gis i de tilfeller smitterisiko knyttet til innvilget dispensasjon vurderes som ubetydelig. Søknad om dispensasjon rettes til kommuneoverlegen i Harstad kommune. Søknad sendes til folkehelse@harstad.kommune.no.

Vedtaket gjelder per 02.04.2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold, Telemark, Innlandet og Vestland.
Vedtaket har virkning fra 17.04.2020 og gjelder til og med 23.04.2020.