I et vedtak fattet 16. mars 2023, opphever statsforvalteren Harstad kommunes vedtak av 31. mars 2022 i sak 22/52 om å godkjenne reguleringsplanen for golfbaneanlegget i Sørvik - Halsebø sør i Harstad kommune.  

Statsforvalteren mener beitenæringenes interesser ikke er ivaretatt i tilstrekkelig grad, og at planvedtaket derfor bygger på et uriktig rettslig utgangspunkt.

Det har vært avholdt møte 16.03.23 mellom statsforvalteren og kommunen, der saken har vært tema. Kommunen må nå gå gjennom sakskomplekset og ta stilling til den videre prosessen. I denne sammenheng vil det bli tatt initiativ til dialog med Hinnøy Golfklubb som forslagsstiller og statsforvalteren.