Det pågår byggearbeider i Steinveien, blant annet rett nedenfor Kanebogen skole. Det medfører en midlertidig omlegging av trasé for all trafikk i perioden  29.juni – 15.juli.

Det skal lages dype grøfter for vann og avløp samt at det samtidig vil pågå transport av boligmoduler til prosjekt Tanåsen gjennom Olderveien. Dette medfører en midlertidig stenging av Steinveien. Det er først og fremst sikkerhet for myke trafikanter som er bakgrunn for den midlertidige stengningen.

Trase gjennom Kanebogen skole.png
Ferdsel langs Steinveien stenges altså for alle trafikantgrupper mellom A og B i tiden 29.juni – 15.juli (se skissen).

Midlertidig trasé for myke trafikanter

Myke trafikanter må i denne perioden til å følge grønn trasé på kartet - fra Sangerhuset (C ), opp forbi skolen, videre over skøytebanen og ned til Steinveien utenfor arbeidsområdet.
Det vil være fremkommelig til berørte eiendommer langs Steinveien.

Sommer-SFO ved Kanebogen skole

Byggearbeidene i Steinveien setter også noen midlertidige begrenseninger for vanlig atkomst til skolen.

Parkering SFO.png

Foreldre som bringer sine barn med bil til skolen, kan ved levering og henting midlertidig parkere ved Sangerhuset . I den grad kapasitet for parkering ikke strekker til for lærere, så kan disse parkere langs Løkkeveien opp til skolen (se skissen).