Barnehagens særpreg

Barnehagen ligger vakkert til i et skogholt ved Medkila skole og under fjellet Hinnstein. Krafthallen og fjæraområdet Osen er også i gangavstand fra barnehagen og vi bruker nærområdet flittig.                       Uteområdet vårt er kupert terreng med gress, trær, stein og berg som er bra for barnas motoriske utvikling. Barnehagens uteområdet er høsten 2022 oppgradert med nye flotte lekeapparater. Barnehagen har egen lavo.

Hver avdeling har to rom de disponerer samt et stort flott fellesrom. Høgholtet barnehage har universell utforming.

I hverdagen har vi fokus på å ha et godt psykososialt barnehagemiljø med sosialt samspill, lek og læring og medvirkning. Vi legger vekt på barns beste i alt vi planlegger og utfører.

Alle alderstrinn har aldershomogene grupper hvor det er fokus på sosialt samspill, selvstendighet, selvkontroll, selvhevdelse og språkstimulering.  Innhold og metode er tilpasset hver aldersgruppe. Begrepsinnlæring og språklydhuset er et hjelpemiddel i språkstimuleringen.

Førskolebarna får tilbud om vanntilvenning i Grottebadet 7-8 ganger i løpet av siste året i barnehagen med instruktør fra Grottebadet.

 

 

 

 

 

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

2 avdelinger for 0-3 år med til sammen 24 plasser

2 avdelinger for 3-6 år med til sammen 36 plasser

Enhet

Sørhusan barnehager