Planutvalget har i møte den 17.4.2013, sak 13/47, vedtatt å legge forslag til Reguleringsplan for Tore Hunds gate 5, ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget skal gi hjemmel for utvidelse av eksisterende bygning i Tore Hunds gate 5. Det tenkes oppført en ny etasje på Tore Hunds gate 5, slik at maks mønehøyde blir satt til kote 19.

Videre skal planforslaget gi hjemmel til etablering av fortau langs Tordenskjolds gate.

Det vises til vedlagte saksdokumenter.

Planforslaget er også lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 1.5.2013 - 14.6.2013 i Rådhusets ekspedisjon og på Harstad bibliotek.

Eventuelle merknader / uttalelser til planforslaget skal sendes Harstad kommune, 9479 Harstad eller til postmottak@harstad.kommune.no og skal være mottatt eller poststemplet senest 14.6.2013.