Plan- og næringsutvalget har den 08.06.2022, sak 22/79, vedtatt å legge forslag til reguleringsendring for Hvedingkvartalet ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker, jfr. plan- og bygningsloven § 12-10.

Les dokumentene her. 

Formålet med planendringen er å hjemle øking av byggehøyde for område avsatt til bolig/forretning/kontor (B/F/K1) i gjeldende reguleringsplan for Hvedingkvartalet. 

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 13.06.2022 – 25.07.2022 i rådhusets ekspedisjon, Harstad bibliotek og på kommunens hjemmeside www.harstad.kommune.no. 

Det gjøres oppmerksom på at plankartet finnes digitalt på kommunens hjemmeside, https://kommunekart.com/klient/harstad. I kartløsningen må man velge Kartlag - plandata og deretter krysse av for reguleringsplan på høring. 

Eventuelle merknader/innspill må være poststemplet eller innlevert til Harstad kommune, Areal- og byggesakstjenesten, 9479 Harstad eller sendt på e-post til postmottak@harstad.kommune.no senest 25.07.2022.