Hensikten med planen er å gi en oversikt over viktige og relevante ferdselsårer for friluftslivet i kommunen. Arbeidet er gjort i samarbeid med Midtre Hålogaland friluftsråd.

Planforslag er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 24.01.23 – 07.03.23. Digitale kart for ferdselsårene ligger her: Ferdselsåreplan for Harstad (halogaland-friluftsrad.no)

Eventuelle merknader må være poststemplet eller innlevert senest 07.03.23 til Harstad kommune, Drift- og utbyggingstjenesten, 9479 Harstad eller sendt på e-post tilpostmottak@harstad.kommune.no. Innspill må merkes med 23/2662 Ferdselsåreplan Harstad.

Les plandokumentet her