Hinnstein har på vegne av Ivar Markussen utarbeidet forslag til ny detaljreguleringsplan for Brovingen boligtomter. Planforslaget hjemler maksimalt 10 boenheter innenfor området, inkludert en enebolig som i dag er etablert. Planen omfatter to eneboliger med utleie, en tomannsbolig og en firemannsbolig, samt en gang- og sykkelveg, felles privat veg, og offentlig kjøreveg.

Planområdet er lokalisert i Kanebogen i Harstad kommune, ca. 4,4 km kjørevei sørover fra Harstad sentrum. Det står i dag ett bygg til varig opphold innenfor planområdet. Det er en enebolig (Kanebogveien 17C). Området ligger tett inntil den østliggende eksisterende kommunale veien Brovingen (KV 1275).

Riksveg 83 ligger ca. 60 m øst for planområdet. Planområdets areal omkranses av eksisterende boligbebyggelse. Området rundt varierer mellom nyere og eldre boligbebyggelse, men består i hovedsak av ene- eller tomannsboliger. Like nord for planområdet er det regulert et offentlig friområde med lek på ca. 1.5 daa.

Arealet er overordnet noe skrånende, med en høydeforskjell på ca. 10 høydemeter fordelt på ca. 60 lengdemeter mellom vestlig og østlig side av området (ca. 36 moh. i vest mot 26 moh. i øst). Arealet ligger i nedre del av det som i dag er et etablert boligfelt, litt ovenfor riksvegen i området. 

Klikk her for å lese mer om forslag til detaljregulering for Brovingen boligtomter.