Planforslaget åpner opp for å rive en eldre del av kjøpesenteret, samt kontorbygg i Margrethe Jørgensens vei 10. Den største endringen er omleggingen av Verkstedveien og justering av tillatt omfang av detaljhandel. Det legges til rette for en fleksibel plan med blanding av formålene forretning, kontor og tjenesteyting.


Planen legger rammer for en helhetlig oppgradering av senteret, inklusiv store deler av utearealene med parkering og interne adkomstveier. Reguleringsplanen gir hjemmel til endringer i bygg, herunder renovering, rivning og oppsett av ny bebyggelse, samt oppgradering av parkeringsarealet. Planen endrer også traseen for Verkstedveien og forbedrer fremkommeligheten for både biltrafikk og myke trafikanter i området. 

Det er lagt til rette for at «Stien langs sjøen» kan passere gjennom planområdet. Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser som ivaretar utbyggingen av Harstadpakken.

Les dokumentene her.