Hensikten med planen er gjennomføring av siste del av et sammenhengende system for myke trafikanter langs rv. 83 mellom Kanebogen og Harstad sentrum, samt universelt utformede kollektivholdeplasser. Konkret tilrettelegger planen for bygging av manglende gang- og sykkelveg på en strekning på ca. 100 meter nordover fra rundkjøringen ved M. Jørgensens vei i sør samt oppgradering av bussholdeplass ved Byskillet og i Strandgata. Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Les dokumentene her.