I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om etablering av akvakultur i Harstad Kommune i Troms og Finnmark Fylke

Om søknaden:
Det søkes om å klarere en ny lokalitet for produksjon av torsk (Gadus morhua) i Harstad kommune. Det omsøkte anlegget ligger i akvakulturområde VA22 i kystsoneplanen. Dette området er forbeholdt oppdrett av alle arter med unntak av laksefisk. Det er søkt om å produsere 1999 tonn torsk. Anlegget skal bestå av en rekke på 280 x 70 meter med plass til fire bur på 70 x 70 m.

  • Søker:                                  Vesterålen Havbruk AS, org. nr. 998 030 919
  • Kontaktperson:               Andre Reinholdtsen
  • Søknaden gjelder:          Etablering av ny lokalitet for oppdrett av torsk
  • Søkt størrelse:                 1999 tonn MTB / 4 merder i rammefortøyning med fôringsflåte. 
  • Lokalitet:                           Lyngøya
  • Koordinater:                    Midtpunkt anlegg N 69º00,386` Ø 16º23,504`, Midtpunkt fôringsflåte N 69º00,370` Ø 16º23,379`

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Harstad Kommune og på kommunens nettside. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig, og oversendes kommunen innen 4 uker fra kunngjøringsdato 30.11.2021.

Merknader oversendes til: Harstad kommune, c/o Postmottak, postboks 1000, 9479 Harstad, postmottak@harstad.kommune.no»