Vi utlyser i denne forbindelse, i samarbeid med Frivilligsentralen, en tilskuddsordning for lag og foreninger.

Målgruppe for tilskuddet:

 • Barn, unge og unge voksne
 • Personer med utfordringer innenfor psykisk helse og rus.
 • Personer med ulike funksjonsnedsettelser
 • Hjemmeboende eldre
   

Lag og foreninger som ønsker å gjennomføre tiltak i form av lavterskeltilbud og møteplasser for ungdom over 15 år og unge voksne oppfordres spesielt til å søke. Det er ønskelig med ungdomsmedvirkning i utforming og drift av tiltakene.  

 

Hva kan det søkes om?

 • Midler til oppstart av aktivitetstilbud
 • Midler til drift av aktivitetstilbud
 • Midler til oppstart av gruppeaktivitet
 • Midler til drift av gruppeaktivitet
 • Midler til engangssarrangementer
 • Andre lavterskeltilbud
   

De utlyste midlene til lag og foreninger har en totalramme på kr 170 000.

I tillegg lyses det ut kr 400 000 til kommunale enheter som ønsker å iverksette tiltak til samme målguppe. Informasjon er sendt på e-post til kommunale enhetsledere.

Søknad med enkel prosjektbeskrivelse og økonomiplan oversendes postmottak@harstad.kommune.no, merkes med sak 21/6706

Søknadsfrist: 13.09.2021.