Generalhagen va trasé med merke.jpgLangs den røde linjen skal det jobbes. Foto: Øivind Arvola

I denne uken startet Brødrene Killi arbeid i Generalhagen, og i neste uke i Verftsgata I løpet av høsten og vinteren skal vann- og avløpsledningene fornyes nede fra Verftsgata, over Storgata, gjennom Generalhagen over Hans Egedes gate og opp til Rådhuset.

Starter nederst

Arbeidene starter nede i krysset Verftsgata/Fjordgata, og så jobbes det oppover mot Storgata og gjennom Generalhagen. Det er akkurat nå vanskelig å si nøyaktig når Storgata blir stengt, men Verftsgata stenges først. Det skal graves dypt og bredt for å få ned alt av store rør, så det kan oppstå komplikasjoner underveis som gjør at det er vanskelig å beregne nøyaktig tidsbruk. Omkjøring blir via Hans Egedes gate når Storgata stenges. 

Ulemper

Så hva medfører dette for deg som bruker og beboer i Harstad? Stort sett bare ulemper og ubehag.

  • Gater stenges og flere parkeringsplasser fjernes midlertidig
  • Anleggsarbeidet skaper masse støy og støv, og Generalhagen raseres
  • Butikkeiere kommer til å frykte for julehandelen
  • Når endelig våren kommer, starter pinadø oppgraving av Storgata på nytt igjen for utkiling og asfaltering, samt for opprydding av Generalhagen etter vinteres anleggsherjinger

Alle disse ulempene som vårt anleggsarbeid medfører, skulle vi gjerne ha vært foruten, men det er dessverre ikke mulig å bygge ut vann- og avløpsanlegg som skal ligge under bakken uten å gjøre store inngrep. En trøst til alle er at når Generalhagen endelig står ferdig vil alt dette være glemt – og i alle fall begravet.

Fordeler

Fordelen med arbeidene er at vi får et flunkende nytt vann- og avløpsanlegg i området som ikke er i konflikt med fremtidig utvikling av Generalhagen. For det andre styrker man brannvannsdekningen til Hvedingskvartalet og til Kaarbø-området, ved å legge større dimensjon på vannledningene i traseen mot disse områdene. Flere fordeler er at dagens felles kloakkledning byttes ut med spillvannsledning og egne ledninger for overvann. Traseen blir framtidig føringsvei for overvann fra deler av øvre byområde, og er del av en større overvannsplan.

anleggstregning va Generalhagen.png

Men hvorfor nå?

Så hvorfor gjør vi dette akkurat nå? Det er mange faktorer som slår inn samtidig.:

  • Arbeidet samkjøres med annen utbygging i området for å ha en infrastruktur som er tilpasset utviklingen i området (nytt hotell/kino/bibliotek/parkeringshus/kjøpesenter/boliger). 
  • Samtidig har vi fått utarbeidet et forprosjekt for Generalhagen. Her inngikk blant annet en stor overbygd utescene. Scenen er planlagt tett inntil vann- og avløpstraseen som krysser Generalhagen, og vil ikke være mulig å skifte ut etter at scenen er bygget.
  • Vann- og avløpsledningene er av eldre dato, og vil være moden for utskifting om ikke mange år uansett.

Ny scene.jpg
Slik kan en ny scene se ut. 

Selv om oppstartsdato for bygging av nytt parkanlegg i Generalhagen ikke er satt, velger kommunen å sette i gang arbeidet med utskifting av nye ledninger gjennom Generalhagen allerede nå, slik at dette ikke er til hinder når scenen og resten av parkanlegget har finansiering.

Dagens plassering av paviljongen er i konflikt med traseen, og den blir flyttet til planlagt permanent plassering i tråd med forprosjektet for parken.

616558_Generalhagen_Forprosjekt_høy.jpg
Dette viser den nye plassering av paviljongen i Generalhagen.

Periode

Anleggsarbeidet vil foregå fra i høst og ut over vinteren. Storgata vil bli stengt for gjennomkjøring i 3 - 6 uker, fra uke 44 - 45. Det samme gjelder nedre del av Verftsgata. Dette vil skape en del utfordringer med trafikkavvikling. Sammen med Brødrene Killi – som utførende entreprenør - vil vi sørge for god informasjon og skilting både for kjørende og gående. Vi skal også sørge for informasjon til berørte gårdeiere og forretninger, og bistår entreprenøren med tilrettelegging for parkering og trafikkavvikling. Selve anleggsarbeidet er planlagt avsluttet i januar 2021.

Parkeringsplasser

Selv om parkering og adkomst til forretninger i Storgata vil bli opprettholdt, vil det bli noen færre tilgjengelige plasser, dette for å gi snumulighet for vareleveranse, vintervedlikehold og så videre.

Storgata vil bli asfaltert midlertidig etter at kryssingen er avsluttet. Et større asfalteringsarbeid må avventes til sommeren 2021.

Også oppryddingsarbeidet for resterende del av anleggsområdet må vente til våren/sommeren 2021. En ting til … Generalhagen blir ikke satt tilbake i samme stand som før, men isådd, gruset og gjort framkommelig i påvente av oppgradering av parken.

Slik er det å bo i en by som er under utvikling. Vi skal gjør alt vi kan for at ulempene blir til å leve med, og håper på forståelse.