Hensikten med ordningen er å stimulere kommuner til kreativitet og nytenkning når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.

For å kunne få støtte fra denne tilskuddsordningen forutsettes det derfor at anlegget inneholder vesentlige elementer av nyskaping. Departementet understreker betydningen av at relevante brukergrupper involveres i utforming og plassering av anlegget.

Tilskuddsordningen er et prøveprosjekt over tre år, og det tas sikte på å sette av til sammen 100 millioner kroner. For 2017 er det satt av 35 mill. kroner.

Nærmere informasjon om tilskuddssatser og søkevilkår fremgår av vedlagte kriterier for tilskuddsordningen.

Søknader med vedlegg som angitt i kriteriene sendes elektronisk til Kulturdepartementet (postmottak@kud.dep.no) og merkes "nyskapende aktivitetsarenaer 2017". Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende.

Les mer her:

Ny tilskuddsordning nyskapende aktivitetsarenaer.pdf