Munkebye-1.jpg

Stillingen har tidligere vært organisert i Voksenopplæringen, men ble fra i høst overført til Helsehuset, avdeling for ReHabilitering, som ligger i Heggen.

 

Tilbud til de voksne

Herfra skal logopeden bidra med utredning, behandling og/eller veiledning til den voksne delen av befolkningen som av på grunn av sykdom, skade eller funksjonshemming, har språk-, tale- og kommunikasjonsvansker.

Hit kommer man etter henvisning fra lege, eller ved egen søknad.

- Har man problemer med for eksempel stemmen kan man sende en egensøknad, så kan vi gjøre en vurdering sammen, sier Munkebye. Resultatet av første kontakt med logopeden kan bli en tur til sykehusets øre-, nese-, halsavdeling for en medisinsk undersøkelse av strupe og svelg, for å finne årsak til vanskene. Der årsaken er kjent, vil veiledning eller målrettet behandling kunne igangsettes.

Sosiale utfordringer

- Noen får svelg- og taleproblemer etter sykdom, og det kan skape vansker i mange sosiale situasjoner. Bare det å gå på butikken kan være noe man vegrer seg for, hvis man er redd for ikke å bli forstått eller blir oppfattet som snøvlende, uklar eller svak i talen. Vi har en del logopediske øvelser, tilpasset ulike typer vansker, som kan hjelpe slik at man snakker tydeligere og får opp volumet på stemmen, sier hun.

Praktisk tilnærming

- Jeg har en praktisk tilnærming, og tar utgangspunkt i utfordringene som pasienten selv opplever. Vi kartlegger sammen hva pasienten føler han eller hun har mistet, og identifiserer hva som er viktig for pasienten å få hjelp til. Videre blir vi enige om mål og hvordan pasienten kan oppnå disse. Pasienten eier sin hverdag og sin situasjon, men som logoped kan jeg være en støtte for dem, slik at de får nødvendig hjelp til å trene opp ferdighetene som er svekket.

Tverrfaglig

Med organisatorisk tilhørighet til Helsehuset er logopedstillingen en fagkompetanse som vil bidra til ytterligere styrking av det tverrfaglige kompetansemiljøet ved enheten som før øvrig består av leger, sykepleiere, helse- og omsorgsfagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsesøstre, psykologer og familieterapeut.

Logopeden skal yte tjeneste både til de brukere som oppholder seg på institusjon og i egne hjem. Det vil være både et tilbud som enkelttjeneste og som tiltak i en større rehabiliteringsprosess.

Dersom du har behov for logopedtjeneste kan du be fastlege eller annen behandler i spesialisthelsetjenesten om å henvise deg eller du kan selv søke denne tjenesten på følgende egensøknad: http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok01305.pdf 

Tilbudet er hjemlet i Folketrygdloven § 5-10.