Opprettelsen av enheten kommer etter en evaluering av organisering av integreringsarbeidet i Harstad kommune samt erfaringer fra arbeidet med Plan for integrering og inkludering. Det ble konkludert med at integreringstjenestene framsto fragmenterte og manglet enhetlig ledelse og styring. Manglende koordinering førte til dårligere utnyttelse av eksisterende ressurser, samt at kvalitet på tjenesten, faglig utvikling og metodeutvikling ikke var god nok.

Åpen og inkluderende

Nå er tjenestene samlet under en ledelse, og enheten har om lag 30 ansatte. Dette er ansatte som kommer fra Nav, boligkontoret, helsestasjonene og voksenopplæringa. Disse holder nå i hovedsak til i Storgata 5, men voksenopplæringen har fortsatt undervisningslokaler i sambruk med kulturskolen.  Målet med den nye organiseringen er  blant annet at alle som bosetter seg eller bosettes i Harstad kommune skal oppleve åpne og inkluderende nærmiljø, barnehager, skoler og fritidsaktiviteter og et inkluderende arbeidsmarked.

Oppgavene

Oppgavene til enheten inkluderer

 • Tildeling/hjelp til anskaffelse av bolig, samt bosetting og etablering av nyankomne
     flyktninger.
 • Hjelp til godkjenning av kompetanse.
 • Forvaltning av kommunens introduksjonsordning og ny integreringslov.
 • Helsetjenester for nyankomne flyktninger.
 • Voksenopplæring for nyankomne flyktninger og andre innvandrere i kommunen.
 • Utarbeiding og oppfølging av individuelle kvalifiseringsplaner i samarbeid med
     skoleverk og NAV.
 • Tilrettelegging av møteplasser mellom flyktninger og lokalbefolkning i samarbeid med
  Etat kultur og frivillige aktører.
 • Samarbeid med skoler, lag og organisasjoner for å motvirke fremmedfrykt og diskriminering.

Gleder seg

Maria Bøgeberg (31) kommer fra stillingen som avdelingsleder i flyktningetjenesten i Nittedal. Hun har bodd på Østlandet i 14 år og har tidligere jobbet for flere ulike organisasjoner, deriblant Amnesty, Plan Norge og Fremtiden i våre hender. Hun er oppvokst i Harstad, og har bachelor i utviklingsstudier med fordypning i statsvitenskap, master i internasjonale menneskerettigheter med fordypning i flyktninge- og asylrett, samt videreutdanning i ledelse.

- Jeg gleder meg til å være en del av det spennende arbeidet i den nye enheten. Harstad har gjennom mange år vært nytenkende og innovativ i integreringsarbeidet, og nå danner vi et kraftsenter som bygger på bred kompetanse og erfaring på tvers av ulike fagområder blant de ansatte. Jeg har stor tro på at denne organiseringen vil komme våre innbyggere til gode, og jeg ser frem til et godt samarbeid mellom enhet for integrering og andre samarbeidsaktører i kommunen, sier Bøgeberg.