Det har gjennom sommeren vært en debatt i lokalmedia om valg av trafikkløsning gjennom Harstad sentrum og utvikling av et nytt parkområde i området som i dag er benyttet til buss-/taxioppstilling og parkering. Det har bl.a. vært søkelys på traseen for rv.83 hvor det særlig har vært løftet fram at den burde gå rett fram over Torvet/Henrik Torbergsens gate.

Tidligere vurderinger

Med bakgrunn i denne diskusjonen har ordfører bedt om at administrasjonen utarbeider et notat om temaet. Administrasjonen vil i dette notatet belyse vurderinger gjort i tidligere planbehandlinger for området, siste årenes utvikling og videre utvikling av området.

Harstad kommunestyre vedtok gjeldende sentrumsplan 08.12.2016 etter en lang og grundig planprosess. Den er i planarbeidet ment å ha en virketid på inntil 12 år. Denne har vært et viktig grunnlag for pågående utvikling av sentrum av Harstad i regi av både kommunen og private utbyggere.

Unaturlig oppsplittet

I notatet heter følgende: Dersom traseen for rv.83 skal føres over Torget/Henrik Torbergsens gate, så vil dette arealet bli unaturlig oppsplittet. Deler av arealene tilknyttet «Nytorget» vil imidlertid fortsatt kunne brukes til torg. Det samla torgarealet vil imidlertid bli noe redusert på grunn av økte vegareal da det må opprettholdes vegløsninger i Sjøgata og Fjordgata i tillegg til den nye traseen. Den nye hovedvegen blir også en barriere mot de øvrige gangarealene i sentrumssonen. Denne løsningen fører også til at det må gjennomføres større utbygging av nye anlegg. Vi vet ikke det nøyaktige omfanget av dette, men det vil kunne være kostnader på 15-20 mill. kr.

Prioritere myke trafikanter

Denne løsningen ble vurdert nøye i behandlingen av sentrumsplanene både i 1995 og 2016, men ble forkastet til fordel for dagens løsning. Det er etter kommunedirektørens vurdering ikke kommet nye momenter om det temaet som tilsier at det nå anbefales å endre hovedtrafikkløsningen i sentrumsplanen. Det er imidlertid viktig at det følges opp med gode kryssinger av rv.83 for å binde sammen torgområdet og de nye utbyggings-områdene ved Larsneset og Verkstedområdet i sentrum. Disse kryssingene må baseres på vedtatte prinsipper i sentrumsplanen om prioritering av myke trafikanter.

Utsettelser

En slik prosess vil også berøre løsningen for kollektivknutepunktet med tanke på både kostnad og framdrift. Framdriften vil på grunn av ny reguleringsplanprosess for veg og kollektivknutepunkt kunne medføre en forsinkelse på 2-3 år. Det vil også i sterk grad påvirke utbyggingen til Harstad Havn og privat utbygger.

Alle disse momentene vurderer kommunedirektøren å være svært negativt imot det å bygge videre på den vedtatte sentrumsplanen.

Konklusjonen

Konklusjonen i notatet - som er en anbefaling - er at kommunedirektøren mener at denne gjennomgangen viser at kommunen også i den kommende perioden bør legge den vedtatte sentrumsplanen til grunn for videre utvikling av Harstad sentrum, herunder den gjeldende hovedtrafikkløsningen.

Hovedlinjene i sentrumsplanen vurderes fortsatt å være relevant for denne utviklingen. En omlegging av hovedtrafikkløsningen vil ha en stor kostnad og den vil bli svært forsinkende for tiltak som er i startgropen. Det vurderes heller ikke arealmessige å være gode grunner for en slik løsning - heller tvert om.

Det gjenstår detaljplanlegging av kommende tiltak på Nytorget herunder arealene inn mot Rikard Kaarbøs plass. Det anbefales at det avsettes midler til dette i budsjettet for 2023.

Kommunedirektøren anbefaler derfor at det på nåværende tidspunkt ikke startes prosess med tanke på endring av hovedtrafikkløsningen gjennom Harstad sentrum, og at den vedtatte sentrumsplanen legges til grunn for kommende års sentrumsutbygging.

Det er ikke planlagt noe politisk behandling av saken per i dag. Men det er opp til politikere om dette tas inn til behandling i tiden fremover. 

Du kan lese hele notatet her